Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης
Φορτοεκφορτωτών

«Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)

To UNICERT STUDIES ΚΔΒΜ, μέλος του Οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης της  Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)» υλοποιεί Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της Πράξης «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος», με κωδικό ΟΠΣ 5051556.

Η Πράξη, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.πρωτ. 1604/292/Α3/13.03.2020 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΨΩ9Λ46ΜΤΛΡ-9ΧΨ) ως ισχύει, χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 2Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας  8v.

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς.

Η δράση υλοποιείται με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

  • Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (150 ωρών εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν σε θεωρητικό μέρος και 30 ώρες αφορούν σε πρακτικό μέρος – μελέτη περιπτώσεων), βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους.
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: 750€

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης, νομικά πρόσωπα αστικού ή εμπορικού δικαίου, που είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, και έχουν εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Φορείς διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών λιμένα ή ξηράς, σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 30 της με αριθμ. 228536 (ΦΕΚ Β’ 12/10.01.2018) Κ.Υ.Α. και έχουν ανταποκριθεί στην από 21.10.2020 ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

    ΕργαζόμενοςΆνεργος