Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης

Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων

στον Ιδιωτικό Τομέα Δήμητρα

Ποιους αφορά

Εργαζομένους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και είναι ηλικίας από 18 έως 64 ετών

Ειδικότητες

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

  • Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας,
  • Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων.

Διάρκεια Προγράμματος

H διάρκεια παρακολούθησης είναι 80 ώρες και θα πραγματοποιηθεί, εκτός ωραρίου εργασίας, με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 € (συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως κρατήσεων).

Πιστοποίηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ακολουθούν εξετάσεις πιστοποίησης από τον αναγνωρισμένο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης UCERT