ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο περιγράφει τις βασικές και κάποιες πιο εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Για να το πετύχει αυτό εισάγει τον εκπαιδευόμενο/η  σε γνωριμία με των πολλών ειδών απόβλητα, είτε αυτά είναι ακίνδυνα είτε επικίνδυνα, καθώς και στον τρόπο ασφαλούς διαχείρισης τους μέσω Εθνικών αλλά και Ευρωπαϊκών πλαισίων συμμόρφωσης . Από τη στιγμή που τα πλαίσια αυτά είναι τόσο σημαντικά, γίνεται μια εκτενής αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο τόσο για τη διαχείριση υλικών αβλαβών όσο και για υλικά που εκπέμπουν ακτινοβολία και ραδιενέργεια. Αυτά πάντα με αναφορά στους αντίστοιχους κανονισμούς και οδηγίες που ισχύουν. Τέλος το πρόγραμμα κατάρτισης ολοκληρώνεται με ανάλυση των διαφόρων σταδίων κατά τη διαχείριση ενός έργου αυτού του χαρακτήρα με έμφαση στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του.

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος/η να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα θα αποκομίσει βασικές επαγγελματικές γνώσεις που θα αφορούν το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τη διαχείριση τους . Επίσης έρθει σε επαφή με ειδικά θέματα συμμόρφωσης και διασφάλισής της και θα κατανοήσει πως λειτουργεί η Κυκλική Οικονομία.

Στη συνέχεια ο εκπαιδευόμενος/η θα αντιληφθεί πως σχεδιάζεται η διαχείριση αποβλήτων. Για την καλύτερη κατανόηση, του συγκεκριμένου θέματος , είναι απαραίτητη η αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και στο Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων  ενώ πολύ χρήσιμα είναι επίσης και η ανάλυση της Εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και «άλλων» προϊόντων όπως και των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων σε επίπεδα Δήμων.

Προχωρώντας θα ξεκινήσει μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση γνώσεων μέσω της ανάλυσης του τρόπου διάθεσης ακίνδυνων αποβλήτων. Εδώ θα περιγραφούν οι κατηγορίες και οι  πηγές ακίνδυνων αποβλήτων, θα εξετάσουμε πως διαχειρίζονται τα αστικά στερεά αποβλήτων και ποιοι είναι οι φορείς διαχείρισης αυτών, θα μιλήσουμε με το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων και τις τεχνολογίες διαχείρισης τους ενώ θα κλείσουμε με τον τρόπο διαχείρισης μιας μεγάλης γκάμας υλικών.

Ο εκπαιδευόμενος/η στη συνέχεια θα αποκτήσει γνώσεις και για τη διάθεση επικινδύνων αποβλήτων , αυτή τη φορά , κατανοώντας τα ακόλουθα. Αρχικά τα κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των επικίνδυνων αποβλήτων όπως και ο τρόπος που τα διαχειριζόμαστε σε Εθνικό επίπεδο. Μετά θα γνωρίσει τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση τους αναλύοντας ενδελεχώς τις διαδικασίες παραλαβής, μεταφοράς, και αποθήκευσης τους.

Για να πραγματοποιηθούν ωστόσο τα παραπάνω,  ο εκπαιδευόμενος/η οφείλει να γνωρίζει τους κανονισμούς και τις πιο σημαντικές νομοθεσίες περί προστασίας από ακτινοβολία και ραδιενεργά απόβλητα. Ενώ φτάνοντας στο τέλος του προγράμματος θα αποκτήσει γνώσεις σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε ένα έργο αυτού του είδους αναλύοντας τα επιμέρους τμήματά του όπως: τα χαρακτηριστικά του, τη δομική ανάλυσή του, τη διαχείριση διαφόρων παραγόντων που θα προκύψουν κατά την πραγματοποίηση του, τον προγραμματισμό του κ.α.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο συμμετέχων/ούσα θα είναι σε θέση να κατανοήσει βασικές αλλά και πιο εξειδικευμένες έννοιες που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Θα μπορεί αρχικά να ξεχωρίσει τα ακίνδυνα από τα επικίνδυνα απόβλητα. Έπειτα , να αναγνωρίζει τις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς που απαιτούνται για τον χειρισμό τους όπως και  να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο από απόβλητα που εκπέμπουν ακτινοβολία και ραδιενέργεια. Τέλος, αφού έχει κατανοήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο τις προηγούμενες ενότητες,  θα είναι ικανός/ή να κατανοεί τις αρχές ολοκλήρωσης και εφαρμογής ενός έργου διαχείρισης αποβλήτων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε στρατηγικά σημεία στην ολοκλήρωση του έργου.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να έρθει ο εκπαιδευόμενος/η σε μια πρώτη επαφή με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασίας διαχείρισης αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί τόσο το Ελληνικό όσο και το Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στη συνέχεια θα αναφερθούν και τα ειδικά θέματα, που πρέπει να γνωρίζει κάποιος, και αφορούν τόσο την αναγνώριση ανάγκης συμμόρφωσης με αυτό το πλαίσιο όσο και διασφάλιση τους. Η ενότητα θα τελειώσει με αναφορές στην Κυκλική Οικονομία που τόσο άμεσα σχετίζεται με τη διαχείριση αποβλήτων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία που πλαισιώνουν τη διαχείριση αποβλήτων καθώς και τα ειδικά θέματα που οφείλουν τα συμμορφωθούν αλλά και να διασφαλίσουν. Επιπλέον θα γνωρίζουν τη σημαντικότητα και τα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας, στις μέρες μας, και πως αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή λειτουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να αφομοιώσει καλύτερα ο εκπαιδευόμενος/η το θεσμικό πλαίσιο της προηγούμενης ενότητας μέσω της πιο συγκεκριμένης αναφοράς σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα θα μελετήσει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΕΣΔΕΑΥΜ). Ενώ κλείνοντας, η συγκεκριμένη ενότητα, θα γνωρίζει και τον τρόπο εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και «άλλων» προϊόντων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ενότητας ,το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΕΣΔΕΑΥΜ) θα είναι πλέον γνωστά στον εκπαιδευόμενο/η. Θα γνωρίζει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο λειτουργίας αυτών των προγραμμάτων και θα αναγνωρίζει το πώς εφαρμόζονται. Επιπλέον, πέρα από τις γενικές γνώσεις διαχείρισης αποβλήτων που θα έχει αποκομίσει, θα μπορεί να διακρίνει και τους εναλλακτικούς τρόπους που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες συσκευασίες και προϊόντα.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος/η τις κατηγορίες και τις πηγές των ακίνδυνων αποβλήτων καθώς και τον τρόπο που διαχειρίζονται τα αστικά στερεά απόβλητα. Επίσης θα γίνει αναφορά για τους εξειδικευμένους φορείς που αναλαμβάνουν αυτή τη διαχείριση. Σημαντικό είναι να αναλυθεί το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων και τι περιλαμβάνει ενώ στο τέλος θα γίνει μια εκτενής αναφορά στον τρόπο διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καθώς και των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας θα είναι ξεκάθαρες πλέον οι κατηγορίες των ακίνδυνων αποβλήτων καθώς και των πηγών από τις οποίες προέρχονται. Για την καλύτερη εμπέδωση, στο συγκεκριμένο θέμα, θα κάνουμε αναφορά στον τρόπο διαχείρισης των διαφόρων τύπων στερεών αποβλήτων καθώς και θα αναφερθούμε στους φορείς που αναλαμβάνουν να το πραγματοποιήσουν. Ο εκπαιδευόμενος/η θα γνωρίζει πλέον και το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων που είναι απαραίτητο στις μέρες μας ενώ θα ολοκληρώσει το κεφάλαιο γνωρίζοντας συγκεκριμένα για τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος/η τη σημαντικότητα της διαχείρισης και διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα αναφερθούν οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των επικινδύνων αποβλήτων και ποιος είναι ο τρόπος διαχείρισής τους σύμφωνα με το Εθνικό Σχεδιασμό για αυτού του τύπου απόβλητα. Για την καλύτερη κατανόηση θα αναφερθούν όλες εκείνες οι τεχνολογικές μέθοδοι που διαχειρίζονται τα επικίνδυνα απόβλητα μέσω της ανάλυσης των διαδικασιών παραλαβής, μεταφοράς και αποθήκευσης τους.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ενότητας ο εκπαιδευόμενος/η θα μπορεί να αντιληφθεί τη σοβαρότητα που απαιτείτε στη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Επίσης θα μπορεί να χωρίσει σε κατηγορίες τα επικίνδυνα απόβλητα και να κατανοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον μέσω της κατανόησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισής τους θα έχει τη δυνατότητα να αναφέρει τις τεχνολογίες και τις μεθόδους που πρέπει να διαχειριστούν καθώς και όλες τις ειδικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη σωστή και ασφαλή παραλαβή, μεταφορά και αποθήκευση αυτών.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να αντιληφθεί ο/η εκπαιδευόμενος/η τη σοβαρότητα της ακτινοβολίας όσο αφορά τη διαχείριση αποβλήτων. Αυτό θα γίνει γνωρίζοντας γενικά τι ισχύει με την ακτινοβολία και τα είδη της καθώς και τους κανονισμούς που υπάρχουν για να εξασφαλιστεί η προστασία από αυτή. Στη συνέχεια θα μελετήσει τους αντίστοιχους νόμους που αφορούν το θέμα ενώ τέλος θα κατανοήσει το Εθνικό πλαίσιο που αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο ο/η εκπαιδευόμενος/η θα έχει κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό τους τρόπους που μπορεί να προφυλαχτεί ο ίδιος αλλά και οι άλλοι από ιδιαίτερα επικίνδυνες διαδικασία κατά τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα θα αναγνωρίζει τα είδη ακτινοβολίας, τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και το νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται από πίσω για την αποφυγή κινδύνων από αυτές. Το ίδιο θα πραγματοποιηθεί και για τα ραδιενεργά απόβλητα που επίσης κρύβουν πολλούς κινδύνους.

Σκοπός

Ο σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την έννοια και τα χαρακτηριστικά των έργων. Επιπλέον, θα γνωρίσουν τα βασικά μοντέλα και τις φάσεις των κύκλων ζωής έργου, τα βήματα διαχείρισης έργου και τα κριτήρια και τους παράγοντες επιτυχίας ενός έργου.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να συμμετέχει στο σχεδιασμό των σταδίων που αποτελούν τα κυριότερα μοντέλα κύκλου ζωής έργου, θα έχει χρησιμοποιεί τις βασικές γνώσεις διαχείρισης ενός έργου, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει τις προδιαγραφές ποιότητας, να διαχειριστεί ενδεχόμενους κινδύνους και να μπορεί να παρακολουθήσει και ελέγξει την πορεία ενός έργου προς την τελική υλοποίησή του.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

ΕΔΡΑ:

Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Ακαδημίας 98-100 : 210 710 1410, email  info@ustudies.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr