Προγράμματα Αναβάθμισης
Δεξιοτήτων & Επανακατάρτισης
σε κλάδους υψηλής ζήτησης
με έμφαση στις ψηφιακές και
“πράσινες” δεξιότητες
για εργαζόμενους

Θα ξεκινήσει β κύκλος για το πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για  150.000 εργαζομένους και με νέο αριθμό δικαιούχων .

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ !

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και κυρίως αφορούν προγράμματα  αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr και κατόπιν είναι απαιτητό να μας τα αποστείλετε στο info@ustudies.gr μαζί με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ διότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ(ταυτοποίηση).
 2. Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω gov.gr προς ΔΥΠΑ, στην οποία θα δηλώνει ότι:
  • α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
  • β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
 4. Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.
 5. Αντίγραφο με στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).
 6. Πίνακας Προσωπικού Ε4 ή Σύμβαση Εργασίας μέσω https://myergani.gov.gr όπου θα φαίνεται το ωράριο εργασίας.

Περισσότερες διευκρινήσεις στο 2107101412.

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: oι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενα Κατάρτισης

 1. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές Γραφείου
 2. Online Branding και Επικοινωνία
 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
 4. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 5. Κυκλική Οικονομία
 • Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα
 • Άνω των 18 ετών
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981 και έπειτα)
 • Όσοι δεν συμμετείχαν στην Α φάση του προγράμματος εργαζομένων ή στον Α ή Β κύκλο ανέργων.
H διάρκεια παρακολούθησης είναι έως 80 ώρες και θα πραγματοποιηθεί και με ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας. (12 ώρες Δια ζώσης & 48 ώρες Σύγχρονη & έως 20 ώρες Ασύγχρονη)

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €.

Με το πέρας της κατάρτισης ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης. O Πάροχος κατάρτισης Unicert Studies παρέχει πιστοποίηση από τον κυρίαρχο φορέα στην πιστοποίηση προσώπων UCERT  

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412 ή στο Ηράκλειο Κρήτης 2810257270 (πρωην Ανέλιξις)

  ΕργαζόμενοςΆνεργος