ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζει τους τύπους των φυσικών καταστροφών και κρίσεων και τη διαχείρισή τους. Επιπλέον, περιγράφει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση μετά από μια κρίση.

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τις αιτίες πρόκλησης των φυσικών καταστροφών και κρίσεων καθώς και την ανάγκη διαχείρισής τους. Έπειτα, να μάθει τα είδη των καταστροφών και των κινδύνων και τις επιπτώσεις που επιφέρουν. Στη συνέχεια να κατανοήσει τον σκοπό διαχείρισης των κρίσεων, τη στρατηγική διαχείριση της κρίσης και τον σκοπό του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Τέλος, να είναι σε θέση να κατανοήσει τις παρεμβάσεις και τις μεθόδους αποκατάστασης ζημιών έπειτα από μια φυσική καταστροφή.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να εντοπίσει τις φυσικές καταστροφές και κρίσεις αλλά και να εφαρμόζει μεθόδους για τη διαχείρισή τους. Ακόμα, θα είναι σε θέση να διακρίνει τις γεωδυναμικές καταστροφές, και συγκεκριμένα τα κατολισθητικά φαινόμενα, τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Θα γνωρίζει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, από τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν καταστροφές. Άλλωστε, θα έχει κατακτήσει τη γνώση σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως και τις μεθόδους που έχουν καθορίσει τα κράτη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, αφού πρωτίστως έχει κατακτήσει τις γνώσεις για τις φυσικές καταστροφές και κρίσεις, αλλά και τα μέσα με τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν, θα κατακτήσει και γνώσεις για την ανάκαμψη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τις φυσικές καταστροφές και κρίσεις. Ειδικότερα να μπορεί να διακρίνει τις γεωδυναμικές καταστροφές και τις υδρομετεωρολογικές καταστροφές, που οφείλονται για την κλιματική αλλαγή. Επιπροσθέτως, να αναγνωρίσει τις αιτίες από τις οποίες προκαλείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και τις μεθόδους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με το πέρας της παρούσας ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τις φυσικές καταστροφές και κρίσεις. Θα μπορούν να κατανοούν ότι οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις και τα ηφαίστεια αφορούν τις γεωδυναμικές καταστροφές, που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια περιοχή, καθώς και θα γνωρίζει τις αιτίες πρόκλησης τους. Επιπροσθέτως, θα γνωρίζουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, από τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν καταστροφές. Θα γνωρίζουν τις συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου, όπως και τις μεθόδους που έχουν καθορίσει τα κράτη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, θα γνωρίζουν τον προσανατολισμό αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, που είναι η ‘’αειφόρος ανάπτυξη’’

Σκοπός

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει την ανάγκη της διαχείρισης των κρίσεων αλλά και τις μεθόδους που αυτή μπορεί να επιτευχθεί. Στη συνέχεια να κατανοήσει τον ρόλο μιας ομάδας που χρειάζεται να διαμορφωθεί για την διαχείριση αυτή. Έπειτα, να αναγνωρίσει τις βασικές δεξιότητες που χαρακτηρίζουν έναν ηγέτη αλλά και τα λάθη που μπορεί να κάνει και τέλος να γνωρίσει τι συμβαίνει μετά το πέρας μιας κρίσης.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το πέρας της παρούσας ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τις κρίσεις αλλά και να αναλογιστούν μεθόδους για την διαχείριση τους. Αναμένεται να κατανοούν την συμβολή της ομάδας και του διαχειριστή για την επίλυση των προβλημάτων, καθώς και την επικοινωνία που χρειάζεται για την επιτυχή διαχείριση των κρίσεων.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι κρίσιμες καταστάσεις στους ανθρώπους και να μπορούν να αναγνωρίσουν τις αντιδράσεις τους. Ακόμη, να διακρίνουν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, να μπορούν να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των διαχειριστών κρίσεων και τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων στο σχολικό περιβάλλον.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν τις επιπτώσεις που έχουν οι κρίσιμες καταστάσεις στους ανθρώπους σε ψυχολογικό επίπεδο αλλά και να εφαρμόζουν στρατηγικές διαχείρισης του άγχους.
Έπειτα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιες είναι οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε κρίσιμες καταστάσεις. Στη συνέχεια θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός διαχειριστή κρίσεων. Τέλος, θα μπορούν να κατανοούν πως τα σχολεία λειτουργούν σε κρίσιμες περιόδους και κινδύνους.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει τις στρατηγικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται οι φάσεις του κύκλου διαχείρισης καταστροφών και τα στάδια διαχείρισης έκτακτων αναγκών. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τα συστήματα προειδοποίησης και παρακολούθησης φυσικών καταστροφών και κρίσεων και θα γνωρίσουν τις ανεπάρκειες και ελλείψεις των οργανισμών και των δομών όσον αφορά στη διαχείριση κρίσεων. Τέλος, θα γνωρίσουν τα είδη και τα χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσεων σε περίοδο κρίσης.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος της παρούσας ενότητας θα μπορούν να ονοματίσουν τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης καταστροφών και θα εντοπίζουν τις ανεπάρκειες των δομών και των οργανισμών. Ακόμη, θα εντοπίζουν τα συστήματα προειδοποίησης και παρακολούθησης και θα μπορούν να κατηγοριοποιούν τα είδη και τα χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσεων σε περίοδο κρίσης.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα βήματα του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Ειδικότερα, να κατανοήσουν τη σημαντικότητα ενός επιχειρησιακού σχεδίου στη διαχείριση κρίσεων και να γνωρίσουν τις ενέργειες που συντελούνται προκειμένου να συνταχθεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας της παρούσας ενότητας θα είναι σε θέση να κατανοούν τη σημαντικότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων. Ακόμη θα γνωρίζουν τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σύνταξη ενός επιχειρησιακού σχεδίου αλλά και θα διακρίνουν τα λάθη κατά τη σύνταξή του.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τη σημαντικότητα του επικοινωνιακού σχεδιασμού σε περίοδο κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, να μάθουν τις βασικές αρχές επικοινωνίας και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα ενημέρωσης στη διαχείριση καταστροφών και κρίσεων. Ακόμη, να κατανοήσουν τα μοντέλα έκτακτης ανάγκης και τις εκστρατείες των μέσων επικοινωνίας σε περιόδους κρίσεων.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να μπορούν να γνωρίζουν τα είδη επικοινωνίας, τις βασικές αρχές και τον ρόλο της στη διαχείριση κρίσεων. Επιπρόσθετα, να αναγνωρίζουν τα επικοινωνιακά μοντέλα έκτακτης ανάγκης και να είναι σε θέση να συντάξουν ένα επικοινωνιακό σχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο αναγνώστης να κατανοήσει τις μεθόδους για την αποκατάσταση των ζημιών στο φυσικό περιβάλλον, έπειτα από τις φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, στοχεύει να ενημερώσει τον εκπαιδευόμενο για την εκτίμηση των ζημιών μετά από μια καταστροφή, αλλά και για τα στάδια αποκατάστασης και ανάκαμψης.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με το πέρας της ενότητας, αναμένεται ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει τα στάδια εκτίμησης των υλικών και ανθρώπινων απωλειών έπειτα από μια καταστροφή. Επιπροσθέτως, να έχει εξοικειωθεί και με τα στάδια απόκρισης που συνδέονται με τις ενέργειες που γίνονται πριν και μετά από μία καταστροφή. Τέλος, ο αναγνώστης να εμπεδώσει τις μεθόδους και τα στάδια αποκατάστασης, ανάκαμψης, αλλά και πρόληψης.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:
<p class=”x_xmsonormal”>ΕΔΡΑ:</p>
<p class=”x_xmsonormal”>Βερανζέρου 1 &amp; Ακαδημίας</p>
<p class=”x_xmsonormal”>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:</p>
<p class=”x_xmsonormal”>Ακαδημίας 98-100 :<span lang=”EN-US”> </span><b>210 710 1410,</b><b><span lang=”EN-US”> </span></b><span lang=”EN-US”>email</span><span lang=”EN-US”> </span>–<b><span lang=”EN-US”> </span></b><b><a href=”mailto:info@ustudies.gr” data-linkindex=”2″><span lang=”EN-US”>info</span>@<span lang=”EN-US”>ustudies</span>.<span lang=”EN-US”>gr</span></a></b></p>
<p class=”x_xmsonormal”>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:</p>
<p class=”x_xmsonormal”>Ηράκλειο<b><span lang=”EN-US”> </span></b>Κρήτης:<b><span lang=”EN-US”> </span></b><b>2810 257270,</b><b><span lang=”EN-US”> </span></b><span lang=”EN-US”>email</span> –<span lang=”EN-US”> </span><b><a href=”mailto:crete@ustudies.gr” data-linkindex=”3″><span lang=”EN-US”>crete</span>@<span lang=”EN-US”>ustudies</span>.<span lang=”EN-US”>gr</span></a></b></p>