ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο περιγράφει τις τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος και ανακύκλωσης προϊόντων, τα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, τα περιβαλλοντικά και οικονομικά  οφέλη της ανακύκλωσης, την έννοια της ποιότητας, της διαχείρισης ολικής ποιότητας και τις απαιτήσεις των προτύπων με έμφαση στο ISO 14001, όπως επίσης και τη σημασία της ανακύκλωσης πλαστικών , χαρτιού, γυαλιού και μετάλλων.

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος/η να  κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί τα θέματα τεχνολογίας προστασίας του περιβάλλοντος και της ανακύκλωσης προϊόντων, της τεχνολογίας ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων,  το σχεδιασμό, τη δομή και τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001, να εφαρμόζει τις προδιαγραφές προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και  τα διαφορετικά είδη ανακύκλωσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο συμμετέχων/ούσα θα είναι σε θέση να   εφαρμόζει και αξιοποιεί ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να υλοποιεί μεθόδους βελτίωσής του, καθώς και σύγχρονες τεχνολογίες ανακύκλωσης αποβλήτων και απορριμμάτων, πλαστικών, χαρτιού, μετάλλων, γυαλιού, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να κατανοήσει ο συμμετέχων τα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της ρύπανσης.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει και να αξιοποιεί τις τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος και της ανακύκλωσης προϊόντων και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της ρύπανσης, ενώ ακόμη θα μπορεί να εφαρμόσει και τους κανονισμούς και την εθνική νομοθεσία, όπως επίσης και της Ε.Ε..

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να κατανοεί ο εκπαιδευόμενος τον σκοπό και την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, όπως επίσης και τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα προγράμματα της ανακύκλωσης, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης, θα αντιλαμβάνεται τα οφέλη της ανακύκλωσης σε σχέση με την εξοικονόμηση και την ανάκτηση των πρώτων υλών και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ενότητας ο συμμετέχων θα μπορεί να εφαρμόζει και να συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης είτε ως ενεργός πολίτης είτε ως στέλεχος επιχείρησης με απώτερο σκοπό τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για τις επιχειρήσεις.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η κατανόηση της λειτουργίας και του ελέγχου των μονάδων ανακύκλωσης των διάφορων συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων. Ακόμα, είναι σημαντική η κατανόηση της αντιμετώπισης και επίλυσης των ζητημάτων της ρύπανσης. Τέλος γίνεται προσπάθεια αναφοράς και ανάλυσης των μετρήσεων και δειγματοληψίας των αποβλήτων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις διαδικασίες ελέγχου των μονάδων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων και να αντιλαμβάνεται τη σημασία των συστημάτων αντιρρύπανσης και προστασίας των οικοσυστημάτων.

Σκοπός

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την έννοια της ποιότητας, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση ολικής ποιότητας. Ακόμα, να γνωρίζουν την έννοια της πιστοποίησης, τα πιο γνωστά πρότυπα πιστοποίησης και ειδικότερα να κατανοούν τα πρότυπα περιβάλλοντος και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο συμμετέχων θα μπορεί να εφαρμόζει προγράμματα ποιότητας και να συμμετέχει στις διαδικασίες της διοίκησης ολικής ποιότητας, όπως επίσης, θα γνωρίζει τα επιμέρους θέματα της πιστοποίησης και των διεθνών προτύπων ISO 14001 και EMAS.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να αντιληφθεί ο/η εκπαιδευόμενος/η την εφαρμογή του προτύπου ISO 14000, όπως επίσης, τους όρους και τους ορισμούς ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επιπλέον, θα κατανοεί τον ρόλο και τις απαιτήσεις του, αλλά και την πρακτική εφαρμογή του διεθνούς προτύπου.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο ο/η εκπαιδευόμενος/η θα έχει μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και θα μπορεί επίσης να είναι έτοιμος για την πρακτική εφαρμογή του.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να κατανοήσουν την χρησιμότητα των πλαστικών παρουσιάζοντας τις εφαρμογές και αναλύσεις σχετικά με την κατανάλωση πλαστικών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην έννοια της ανακύκλωσης, περιγράφονται τα περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης και των υλικών συσκευασίας, η αναγκαιότητας της ανακύκλωσης των πλαστικών με έμφαση στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και νόμους για την ανακύκλωση. Τέλος, παρουσιάζονται οι κατηγορίες ανακυκλώσιμων πλαστικών, η κωδικοποίηση τους και οι δευτερογενείς πρώτες ύλες.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν τα είδη πλαστικών και τη χρήση τους
Να κατανοούν την έννοια της ανακύκλωσης πλαστικών
Να αντιλαμβάνονται τις μεθόδους της διαδικασίας ανακύκλωσης πλαστικών και ειδών συσκευασίας, καθώς και
την ανακύκλωση συσκευασιών στη βιομηχανία τροφίμων.

Σκοπός

Ο σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη σημασία και την αξία της ανακύκλωσης χαρτιού, και να συμμετέχουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης στην πράξη, καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο την οικολογική τους συνείδηση.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να κατανοεί τις σύγχρονες μεθόδους, τεχνολογίες και συστήματα ανακύκλωσης χαρτιού καθώς και την εφαρμογή αυτών για την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση αποβλήτων & απορριμμάτων στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους τις σύγχρονες μεθόδους, τεχνολογίες και συστήματα ανακύκλωσης μετάλλων καθώς και την εφαρμογή αυτών για την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση αποβλήτων & απορριμμάτων στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να κατανοεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανακύκλωσης μετάλλων, θα αναγνωρίζει τις πηγές, τις διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς και καθαρισμού μετάλλων, όπως επίσης και τις διαδικασίες επεξεργασίας σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων.

Σκοπός

Ο σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την έννοια και τα χαρακτηριστικά της ανακύκλωσης γυαλιού. Οι συμμετέχοντες θα αντιλαμβάνονται τον ορισμό, τους σκοπούς, τους στόχους καθώς και τα οφέλη της ανακύκλωσης γυαλιού και τις διαδικασίες της ανακύκλωσης.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης γυαλιού, τις πηγές, τις διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, διαχωρισμού και καθαρισμού του γυαλιού. Επίσης θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται όλες τις τελικές διαδικασίες που έχουν σχέση με την τήξη και την μορφοποίηση του γυαλιού.

Σκοπός

Ο σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την έννοια και τα χαρακτηριστικά της ανακύκλωσης του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Να αντιλαμβάνονται ποιες είναι οι πηγές συλλογής, μεταφοράς και η αποσυναρμολόγηση των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων, φωτιστικών ειδών και μπαταριών.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αντιλαμβάνεται όλη τη διαδικασία της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, των φωτιστικών ειδών και των μπαταριών και τη σημασία της στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

ΕΔΡΑ:

Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Ακαδημίας 98-100 : 210 710 1410, email  info@ustudies.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr