ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο περιγράφει τους τύπους των φυσικών καταστροφών και την κλιματική αλλαγή, που θεωρούνται βασικοί παράγοντες για την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και συνθηκών. Επιπλέον, αναλύει τη διαχείριση και τη χαρτογράφηση αυτών, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα προγράμματα και τεχνολογίες υπολογιστών (π.χ. συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, τηλεπισκόπηση, GPS). Τέλος παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του κοινωνικού, οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος μετά την οποιαδήποτε καταστροφή.

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τις αιτίες πρόκλησης των φυσικών καταστροφών και κρίσεων. Ακόμα να κατανοήσει την ανάγκη της διαχείρισης τους αλλά και τις μεθόδους που μπορεί αυτή να επιτευχθεί. Έπειτα, να κατανοήσει τον ρόλο μιας ομάδας που χρειάζεται να διαμορφωθεί για την διαχείριση τους. Ο εκπαιδευόμενος να ξεχωρίσει πρωτίστως τις γεωδυναμικές καταστροφές και τις υδρομετεωρολογικές καταστροφές, που οφείλονται και για την κλιματική αλλαγή. Επιπροσθέτως, να αναγνωρίσει τα αίτια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και τις μεθόδους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εν συνεχεία, ο ωφελούμενος να είναι θέση να κατανοήσει τον σκοπό της διαχείρισης των καταστροφών αλλά και την στρατηγική διαχείριση της κρίσης. Ακόμη, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κοινωνική διαχείριση σε περιπτώσεις κρίσεων. Θα είναι σε θέση να μπορεί να κατανοήσει τον σκοπό του επιχειρησιακού σχεδιασμού όπως και την σύνταξη του. Ο εκπαιδευόμενος μετά το πέρας των ενοτήτων θα είναι μπορεί να κατανοήσει την σημασία της εκτίμησης των φυσικών καταστροφών αλλά και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εκτίμηση των απωλειών, των ζημιών και των επιπτώσεων στην λειτουργία ενός κοινωνικού συνόλου. Θα μπορεί να αντιληφθεί με ακρίβεια τις τεχνικές, που χρησιμοποιούνται για την άρση των επικινδυνοτήτων. Επιπλέον, θα βρίσκεται σε θέση να διακρίνει τον καίριο ρόλο των διαστημικών συστημάτων παρακολούθησης της γης, των συστημάτων παγκοσμίου εντοπισμού GPS και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών GIS. Τέλος, ο αναγνώστης θα προσπαθήσει να κατανοήσει τις μεθόδους για την αποκατάσταση των ζημιών στο φυσικό περιβάλλον, έπειτα από τις φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, στοχεύει να ενημερώσει τον εκπαιδευόμενο για την εκτίμηση των ζημιών μετά από μια καταστροφή, αλλά και για τα στάδια αποκατάστασης και ανάκαμψης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να εντοπίσει τις φυσικές καταστροφές και κρίσεις αλλά και να αναλογιστεί μεθόδους για την διαχείριση τους. Ακόμα, θα είναι σε θέση να διακρίνει τις γεωδυναμικές καταστροφές, και συγκεκριμένα τα κατολισθητικά φαινόμενα, τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Θα γνωρίζει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, από τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν καταστροφές, όπως και αλλαγές στο κλίμα. Άλλωστε θα έχουν κατακτήσει την γνώση σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως και τις μεθόδους που έχουν καθορίσει τα κράτη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον μέσα από το πρόγραμμα θα έχει κατακτήσει τη γνώση για τα διαστημικά συστήματα παρακολούθησης της γης, με σκοπό να ελέγχονται οι πιθανές καταστροφές και κρίσεις. Θα μπορεί να προσδιορίσει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Συστημάτων GPS και GIS. Τέλος, αφού πρωτίστως έχει κατακτήσει τις γνώσεις για τις φυσικές καταστροφές και κρίσεις, αλλά και τα μέσα με τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυο περιπτώσεις, θα κατακτήσει και γνώσεις για την ανάκαμψη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τις αιτίες πρόκλησης των φυσικών καταστροφών και κρίσεων. Ακόμα να κατανοήσει την ανάγκη της διαχείρισης τους αλλά και τις μεθόδους που μπορεί να επιτευχθεί. Στην συνέχεια να κατανοήσει τον ρόλο μιας ομάδας που χρειάζεται να διαμορφωθεί για την επιτυχημένη διαχείριση.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με το πέρας της παρούσας ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τις φυσικές καταστροφές και κρίσεις αλλά και να αναλογιστούν μεθόδους για την διαχείρισή τους. Αναμένεται να κατανοούν την συμβολή της ομάδας και του διαχειριστή για την επίλυση των προβλημάτων, καθώς και την επικοινωνία που χρειάζεται να έχουν για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων. Τέλος θα πρέπει να γνωρίζουν πως διαμορφώνεται ο επικοινωνιακός σχεδιασμός για την διαχείριση έκτακτων αναγκών.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευόμενος να ξεχωρίσει πρωτίστως τις γεωδυναμικές καταστροφές και τις υδρομετεωρολογικές καταστροφές, που οφείλονται και για την κλιματική αλλαγή. Επιπροσθέτως, να αναγνωρίσει τις αιτίες που προκαλείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και τις μεθόδους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να διακρίνει ότι οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις και τα ηφαίστεια αφορούν τις γεωδυναμικές καταστροφές, που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια περιοχή, καθώς και θα γνωρίζει τις αιτίες πρόκλησης τους. Επιπροσθέτως, θα γνωρίζει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, από τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν καταστροφές, όπως και αλλαγές στο κλίμα. Άλλωστε θα έχουν κατακτήσει την γνώση σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως και τις μεθόδους που έχουν καθορίσει τα κράτη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τέλος θα γνωρίζουν την πιο σύγχρονη μέθοδο για την κλιματική αλλαγή, που είναι η ‘’αειφόρος ανάπτυξη’’.

Σκοπός

Σκοπός μετά το πέρα της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να βρίσκεται σε θέση να κατανοήσει τον σκοπό της διαχείρισης των καταστροφών αλλά και την στρατηγική διαχείριση της κρίσης. Ακόμη, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κοινωνική διαχείριση σε περιπτώσεις κρίσεων. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να μπορεί να κατανοήσει την τον σκοπό του επιχειρησιακού σχεδιασμού όπως και την σύνταξη του.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί:
• Να προσδιορίσει την στρατηγική διαχείριση της κρίσης.
• Να ορίσει τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των καταστροφών.
• Να προσδιορίσει τις ανάγκες της κοινωνίας ύστερα από την εκδήλωση της καταστροφής.
• Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού σχεδιασμού.
• Να συντάσσει τους βασικούς άξονες ενός επιχειρησιακού σχεδιασμού αναφορικά με την διαχείριση των κρίσεων.

Σκοπός

Σκοπός μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος, να βρίσκεται σε θέση να κατανοήσει την σημασία της εκτίμησης των φυσικών καταστροφών αλλά και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εκτίμηση των απωλειών, των ζημιών και των επιπτώσεων στην λειτουργία ενός κοινωνικού συνόλου. Ακόμη, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αντιληφθεί με ακρίβεια τις τεχνικές, που χρησιμοποιούνται για την άρση των επικινδυνοτήτων και των άλλων τεχνικών. Επιπλέον, θα βρίσκεται σε θέση να διακρίνει τον καίριο ρόλο των διαστημικών συστημάτων παρακολούθησης της γης, των συστημάτων παγκοσμίου εντοπισμού GPS και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών GIS. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τον ρόλο που κατέχει η έννοια της χαρτογράφησης στην διαχείριση των φυσικών καταστροφών αλλά και των υπολογιστικών εργαλείων αυτής.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί:
• Να προσδιορίσει τον όρο των φυσικών καταστροφών.
• Να διακρίνει τις τεχνολογίες γεωπληροφορικής ως προς την διαχείριση των φυσικών καταστροφών.
• Να αξιολογεί τις απώλειες, τις ζημίες, τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών.
• Να κατανοήσει την σημασία του ελέγχου των κτιρίων, των υποδομών.
• Να προσδιορίσει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Διαστημικών Συστημάτων Παρακολούθησης Γης, των Συστημάτων GPS και GIS.
• Να διακρίνει την σημασία του ρόλου της χαρτογράφησης για την διαχείριση των φυσικών καταστροφών.
• Να γνωρίζει τα υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ως προς την χαρτογράφηση των φυσικών καταστροφών.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο αναγνώστης να κατανοήσει τις μεθόδους για την αποκατάσταση των ζημιών στο φυσικό περιβάλλον, έπειτα από τις φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, στοχεύει να ενημερώσει τον εκπαιδευόμενο για την εκτίμηση των ζημιών μετά από μια καταστροφή, αλλά και για τα στάδια αποκατάστασης και ανάκαμψης.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με το πέρας της ενότητας, αναμένεται ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει τα στάδια εκτίμησης των υλικών και ανθρώπινων απωλειών έπειτα από μια καταστροφή. Επιπροσθέτως, να έχει εξοικειωθεί και με τα στάδια απόκρισης που συνδέονται με τις ενέργειες που γίνονται πριν και μετά από μία καταστροφή. Τέλος, ο αναγνώστης να εμπεδώσει τις μεθόδους και τα στάδια αποκατάστασης, ανάκαμψης, αλλά και πρόληψης.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

ΕΔΡΑ:

Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Ακαδημίας 98-100 : 210 710 1410, email  info@ustudies.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr