ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΠΕ

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στην εκπαίδευση αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιοποιεί πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θα γνωρίζει τα πρότυπα και τις πιστοποιήσεις που έχουν αναπτυχθεί για τις πράσινες Τ.Π.Ε. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες SaaS, PaaS και IaaS ενώ θα αναγνωρίζει παράλληλα τα οφέλη και τις επιπτώσεις της χρήσης υπηρεσιών και εφαρμογών πράσινων Τ.Π.Ε . Επιπρόσθετα, θα μπορεί να αξιολογεί τη χρήση και τα αποτελέσματα των Τ.Π.Ε. στη σύγχρονη εποχή και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ακόμη, γίνεται σημαντική αναφορά  στην πράσινη ανάπτυξη, στις υπηρεσίες και εφαρμογές πράσινων Τ.Π.Ε. αλλά και στα περιβαλλοντικά πρωτόκολλα και πιστοποιήσεις. Τέλος, καταγράφεται η διαχείριση των υπηρεσιών και των εφαρμογών των πράσινων τεχνολογιών πληροφορικής.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο εκπαιδευόμενος θα αναγνωρίζει τα οφέλη και τις επιπτώσεις της χρήσης πράσινων Τ.Π.Ε. Ακόμη, θα μπορεί αξιοποιεί τρόπους για βιώσιμη ανάπτυξη, εφαρμόζοντας τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τις πιστοποιήσεις. Επιπροσθέτως, θα είναι σε θέση να χειρίζεται υπηρεσίες και εφαρμογές πράσινων τεχνολογιών και πληροφορικής.

Σκοπός

Ένα από τα κυρίαρχα θέματα που πρέπει να απασχολεί τους ανθρώπους της εποχής μας είναι η διαπίστωση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον και οι συνέπειες από την κατανάλωση φυσικών και ενεργειακών πόρων με έμφαση στην κατανάλωση ενέργειας και στην επιβάρυνση του ανθρώπου από την έκθεση του στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι, ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει γνώσεις σχετικά:

 • με το περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά του και τα βασικά του στοιχεία,
 • με τους φυσικούς πόρους, ανανεώσιμους και μη από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωση μας,
 • με την έννοια της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να δημιουργηθεί προβληματισμός για τον προσανατολισμό της ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθήσουμε.
 • την ενέργεια, τα είδη και τις πηγές της
 • την κατανάλωση ενέργειας και την μέτρηση της
 • τον άνθρακα σαν πηγή ενέργειας και το ανθρακικό αποτύπωμα
 • την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σαν είδος ενέργειας
 • τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον άνθρωπο

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της διδακτικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει μια γενική εικόνα για τις αρνητικές συνέπειες που έχουν στο περιβάλλον οι ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν για τον άνθρωπο αυτές οι αρνητικές συνέπειες. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν:

 • τα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος φυσικού και ανθρωπογενούς και τα χαρακτηριστικά τους.
 • ότι η ισορροπημένη σχέση της ανθρώπινης κοινωνίας με το φυσικό περιβάλλον προϋποθέτει τη γνώση της δομής και της λειτουργίας του
 • τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου και της μόλυνσης του περιβάλλοντος
 • την σχέση της οικονομικής δραστηριότητας και του περιβάλλοντος.
 • τους μη ανανεώσιμους και τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.
 • τις ενέργειες που γίνονται από τα κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο για επιβράδυνση της μόλυνσης του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης των φυσικών πόρων
 • την έννοια της αειφορίας και την αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων.
 • τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης ανάπτυξης
 • την αξιοποίηση από τον άνθρωπο των πηγών ενέργειας
 • την έννοια και την σημασία του ανθρακικού αποτυπώματος, της αντιστάθμισης άνθρακα και της ουδετερότητας άνθρακα
 • τα είδη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και τα χαρακτηριστικά τους
 • επιπτώσεις και προστασία από την ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση

Σκοπός

Στην εποχή μας κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με την συνεχή ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που διευκολύνουν την καθημερινότητα μας και δημιουργούν νέα δεδομένα στην επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν αυτές οι εξελίξεις και η προσαρμογή τους στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, που όλο και περισσότερο γίνεται απαίτηση της παγκόσμιας κοινότητας που βιώνει τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει:

 • τις έννοιες που σχετίζονται με την αειφορία και την πράσινη οικονομία
 • τις σύγχρονες εξελίξεις της η Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)
 • τις επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων Τ.Π.Ε.
 • την περιγραφή μιας σύγχρονης εξέλιξης των Τ.Π.Ε. του SaaS, που σημαίνει Λογισμικό ως Υπηρεσία

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να έχει μια πλήρη ενημέρωση και τις απαραίτητες γνώσεις για την πράσινη οικονομία και την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας και τις αλληλεπιδράσεις τους, ώστε να μπορεί να κατανοεί πως διαμορφώνεται το περιβάλλον από αυτές, καθώς θα:

 • Γνωρίσει τις έννοιες της πράσινης ανάπτυξης και της αειφορίας και τις επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών.
 • Ενημερωθεί για την εξέλιξη και τη διαμόρφωση αυτών των εννοιών σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Εξοικειωθεί με τις τεχνολογικές εξελίξεις που παρουσιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)
 • Γνωρίζει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις εφαρμογές Τ.Π.Ε.
 • Γνωρίζει πως οι εφαρμογές Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται στην πράσινη οικονομία αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις τους σε αυτήν.
 • Ευαισθητοποιηθεί σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο στην κατεύθυνση της αειφορίας.
 • Μάθει τη λειτουργικότητα μιας Τ.Π.Ε. εναρμονισμένης με την πράσινη οικονομία του SaaS, που σημαίνει Λογισμικό ως Υπηρεσία

Σκοπός

Τα προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας, ολοένα και περισσότερο ενσωματώνουν λειτουργίες που απαιτούν την αλληλοσύνδεσή τους. Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να εξετάσει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σαν μέρος των δραστηριοτήτων της Πράσινης Ανάπτυξης, ώστε ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει:

 • τις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις απαιτήσεις της Πράσινης Οικονομίας
 • τις επιπτώσεις των Τ.Π.Ε. στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη
 • την θετική συνεισφορά που μπορούν να έχουν οι Τ.Π.Ε. στην άμβλυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων
 • διάφορα πρότυπα και πιστοποιήσεις με τα οποία πρέπει να εναρμονίζονται οι Τ.Π.Ε. για να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην βελτίωση των αρνητικών επιπτώσεων το περιβάλλον των δραστηριοτήτων των σύγχρονων κοινωνιών.
 • Τις οργανωμένες προσπάθειες σε παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την νομοθεσία που έχει αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Ο εκπαιδευόμενος σαν πολίτης και επαγγελματίας, είναι περισσότερο ή λιγότερο χρήστης επιτευγμάτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) αλλά ταυτόχρονα βιώνει το περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Μετά το τέλος της εκπαιδευτικής ενότητας, θα έχει αποκτήσει γνώσεις που θα του χρειαστούν τόσο σαν μέλους μιας κοινωνίας που όλο και περισσότερο αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και σαν εργαζόμενος σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, σε θέματα όπως:

 • Για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) που έχουν αναπτυχθεί για την μείωση κατανάλωσης ενέργειας όπως:
  • το cloud computing και οι υπηρεσίες SaaS, PaaS και IaaS.
  • το πράσινο ασύρματο δίκτυο αισθητήρων GWSN
  • την πράσινη επικοινωνία Μ2Μ
 • πρότυπα και πιστοποιήσεις που έχουν αναπτυχθεί για τις πράσινες Τ.Π.Ε., όπως:
  • ISO 14001, ISO 50001
  • EPEAT και Energy Star
 • Διεθνείς διασκέψεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τα αποτελέσματα τους, όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο
 • Την περιβαλλοντική νομοθεσία που είναι σε ισχύ στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός

Η υπερθέρμανση του πλανήτη που συνεχώς επιταχύνεται και ο αντίκτυπος της στην οικολογία και την οικονομία, καθιστούν τις ενεργειακές πηγές και την ενεργειακή απόδοση κορυφαίες προτεραιότητες για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η αντικατάσταση της εναπομένουσας ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές δεν ωφελεί μόνο τον πλανήτη, αλλά έχει και θετικές οικονομικές επιπτώσεις επειδή μειώνει τα έξοδα κάθε ανθρώπου, επιχείρησης ή οργανισμού. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση πράσινων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που συμβάλουν δραστικά στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Ο εκπαιδευόμενος στο τέλος της διδακτικής ενότητας θα γνωρίζει την περιγραφή και τα βασικά χαρακτηριστικά σημαντικών πράσινων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) όπως οι ακόλουθες:

 • Cloud computing
 • Grid computing
 • Τεχνικές virtualization

και τους σπουδαιότερους τομείς που η εφαρμογή αυτών των Τ.Π.Ε. συμβάλλει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στον περιορισμό των οικολογικών προβλημάτων του πλανήτη. Έτσι ο εκπαιδευόμενος σαν πολίτης και επαγγελματίας θα είναι σε θέση να:

 •  αξιολογεί την χρήση και τα αποτελέσματα των Τ.Π.Ε. στην σύγχρονη εποχή
 • συμμετέχει ενεργά στην κοινή παγκόσμια προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη

Ο ωφελούμενος θα μπορέσει να καταλάβει τις κατηγορίες ψηφιακών περιβαλλόντων σχεδίασης, καθώς να οργανώσει και να σχεδιάσει διάφορες σχεδιαστικές προβολές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που είναι σε οικολογική και αισθητική αρμονία με το περιβάλλον.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 30

Ο σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση των ωφελουμένων με τα εργαλεία και τις εντολές των βασικών αλλά και προχωρημένων, εφαρμογών διαδικτύου τις αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οργάνωσης ημερολογίου – επαφών – έτσι ώστε να βοηθήσουν στην επεξεργασία διαδικτυακών εφαρμογών. Με το πέρας της ενότητας ο ωφελούμενος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, τη λειτουργία και τη χρήση του. Θα γνωρίζει τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα είναι σε θέση να οργανώσει τα μηνύματα τους σε φακέλους, να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει τις επαφές, το ημερολόγιο και τις εργασίες, να αναζητήσει μηνύματα και να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που σχετίζονται με δημιουργία, αποστολή, κοινοποίηση, λήψη, διαγραφή μηνυμάτων, απάντηση μηνύματος στον αποστολέα και απάντηση σε όλα τα μέλη εισερχόμενου μηνύματος, προώθηση μηνύματος, επισύναψη αρχείων σε μήνυμα, παραλαβή-άνοιγμα και αποθήκευση επισυναπτόμενων αρχείων κ.λ.π.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 20

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

ΕΔΡΑ:

Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Ακαδημίας 98-100 : 210 710 1410, email  info@ustudies.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr

  Άνεργος