ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Οι επιχειρήσεις, σήμερα, οφείλουν να ακολουθούν καινοτόμα συστήματα και μοντέλα. Ένα από αυτά είναι της Κυκλικής Οικονομίας. Η μετάβαση από ένα γραμμικό σε ένα κυκλικό μοντέλο κρύβει ευκαιρίες και προκλήσεις. Η κυκλικότητα, ωστόσο, επηρεάζει πολλούς τομείς πέρα των επιχειρήσεων, όπως η γεωργία, τα οικοσυστήματα και οι προστατευόμενες περιοχές. Το μοντέλο αυτό, επομένως, πρέπει να υιοθετηθεί, τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από την κοινωνία. Οι εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα παίζουν καθοριστικό παράγοντα στην κατανόηση της έννοιας της επαναχρησιμοποίησης. Παράλληλα, το κυκλικό μοντέλο κρίνεται απαραίτητο ως μέσο για την αντιμετώπιση της σύγχρονης κλιματικής αλλαγής, η οποία επηρεάζει κάθε ζωντανό οργανισμό πάνω στον πλανήτη. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, που ακολουθούν διάφορες εθνικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, προκειμένου να προστατευτούν τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα της περιοχής. Συνεπώς, το μοντέλο αρχίζει και λαμβάνει κύριο ρόλο στην καθημερινότητα της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου.

Σκοπός Προγράμματος

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο δίνει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την πλήρη κατανόηση της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας, αλλά και των αρχών της. Επιπροσθέτως, δίνει την ικανότητα της αντίληψης των βασικών χαρακτηριστικών του κυκλικού μοντέλου και της δυνατότητας μετάβασης από ένα γραμμικό σύστημα σε ένα κυκλικό. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας σε διάφορες φάσεις του προϊόντος και το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο. Επιπλέον, αναλύονται οι εφαρμογές του κυκλικού μοντέλου στον πρωτογενή τομέα και η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του οικοσυστήματος, της φύσης και της βιοποικιλότητας του τόπου.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του παρόντος γνωστικού αντικειμένου, θα είναι δυνατή η κατανόηση της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και των διαφορών του γραμμικού μοντέλου με το κυκλικό. Θα γίνει εκτενής ανάλυση του κυκλικού μοντέλου, όσον αφορά στα πλεονεκτήματα, που φέρει στις επιχειρήσεις, παγκοσμίως και την συμβολή του στη διατήρηση της βιωσιμότητας. Επιπλέον, θα μπορεί να αναλυθεί με πιο εύκολο τρόπο η σχέση του πρωτογενή τομέα με την Κυκλική Οικονομία και το πως μπορεί η παραγωγή ζωοτροφών να επηρεάσει το περιβάλλον. Με την παρουσία κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων στον Ελλαδικό χώρο, θα είναι δυνατή η αναγνώριση των διάφορων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υιοθετήσει την κυκλική συμπεριφορά, καθώς και των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών οφελών από αυτές τις ενέργειες. Τέλος, μπορεί να γίνει πιο εύκολα κατανοητή η σημασία της κλιματικής κρίσης και πως μπορεί να επηρεάσει τα οικοσυστήματα και τις προστατευόμενες περιοχές του πλανήτη.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της κυκλικής Οικονομίας. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η ουσία του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας μέσα από την εννοιολογική αποσαφήνιση και την οριοθέτησή της στο υπάρχον παραγωγικό και καταναλωτικό γίγνεσθαι. Σε δεύτερο στάδιο, γίνεται αποτύπωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την κυκλική οικονομία, καθώς διευκρινίζονται οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται. Τέλος, γίνεται συνολική εκτίμηση των πλεονεκτημάτων του μοντέλου και αναλύεται η κυκλικότητα του προϊόντος από συστημική άποψη.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:
• Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της Κυκλικής Οικονομίας
• Να κατανοούν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Κυκλικής Οικονομίας καθώς και να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από το μοντέλο
• Να αποσαφηνίζουν το ολοκληρωμένο πλαίσιο για την Κυκλική Οικονομία και να κατανοούν τις επιχειρηματικές ενέργειες
• Να γνωρίζουν την κυκλικότητα των προϊόντων από συστημική άποψη και υπό ποιες προϋποθέσεις εφαρμόζεται η Κυκλική Οικονομία

Σκοπός

Σκοπός της ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να κατανοήσουν τη σημασία της κυκλικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το πόσο μεγάλο ρόλο έχει σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές και οι στόχοι της αειφορίας και παρουσιάζεται η ανάγκη για μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, πρέπει να γίνουν κατανοητά τα οφέλη και τα μειονεκτήματα του κυκλικού μοντέλου. Το κυκλικό αυτό μοντέλο εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις, με αυτές να παρουσιάζουν καινοτομίες. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και τα θετικά στοιχεία του κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου, αλλά και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά της εφαρμογή του. Τέλος υπογραμμίζονται οι δομές λειτουργίας του μοντέλου και γνωστοποιούνται παραδείγματα επιχειρήσεων που εφαρμόζουν επιτυχώς την κυκλική οικονομία.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:
• Να γνωρίζουν την έννοια και τη σημασία της Κυκλικής Οικονομίας στην Ευρώπη
• Να κατανοούν τον ρόλο της Κυκλικής Οικονομίας στο πλαίσιο της αειφορίας και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται
• Να κατανοούν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και την αναγκαιότητα για μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο
• Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τον ρόλο της καινοτομίας και τις δομές του επιχειρηματικού κυκλικού μοντέλου

Σκοπός

Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε τη σχέση της κυκλικής οικονομίας με τον αγροτικό τομέα. Θα γίνει κατανοητή η σημασία της παραγωγής λιπασμάτων και ζωοτροφών καθώς και η σημαντικότητα της επαναχρησιμοποίησης των αγροτικών καταλοίπων και των υγρών αποβλήτων. Επιπλέον, γίνει προσπάθεια να αναλυθούν οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον καθώς και η σημαντικότητα τη βιομάζας.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:
• Να κατανοήσουν την έννοια της κυκλικής οικονομίας, καθώς και τη συσχέτισή της με τον αγροτικό τομέα
• Να διακρίνουν τις επιπτώσεις και τις συνέπειες των κτηνοτροφικών αποβλήτων στο περιβάλλον
• Να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της βιομάζας και της επαναχρησιμοποίησης υγρών και κτηνοτροφικών καταλοίπων στην παραγωγή

Σκοπός

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα αναλυθεί η Εθνική Στρατηγική για το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας. Συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά στη σχέση του κυκλικού μοντέλου με το Ελληνικό παραγωγικό σύστημα και στον οδικό χάρτη μετάβασης προς αυτό το μοντέλο. Επιπρόσθετα, θα αναλυθεί η συμβατότητα με το σχέδιο ανάπτυξης καθώς και οι άξονες πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία. Η στρατηγική για το κυκλικό μοντέλο βασίζεται σε κύριους στόχους, οι οποίοι θα συνδράμουν στην υιοθέτηση μια κυκλικής συμπεριφοράς από τις Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Τέλος, θα αναλυθεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και η έννοια της βιοοικονομίας, καθώς και σχέδια προώθησής της.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:
• Να κατανοήσουν τη σημασία της Κυκλικής Οικονομίας στο Ελληνικό Παραγωγικό Σύστημα
• Να αναγνωρίζουν τους άξονες πολιτικής και τους στόχους της Κυκλικής Οικονομίας
• Να διακρίνουν ποιο είναι το περιφερειακό σχέδιο για προώθηση της βιοοικονομίας στην Ελλάδα
• Να αναγνωρίζουν το Επιχειρησιακό σχέδιο Δράσης της Κυκλικής Οικονομίας
• Να κατανοήσουν τον οδικό χάρτη μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία και τη συμβατότητα με την Ανάπτυξη

Σκοπός

Σε αυτή την ενότητα, γίνεται ανάλυση των οφελών της Κυκλικής Οικονομίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο παγκοσμίως, όσο και στον ελλαδικό χώρο. Παρουσιάζονται και περιγράφονται κλάδοι οι οποίοι επωφελούνται οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά από το κυκλικό μοντέλο και την συνεχή ανάπτυξή του. Επιπλέον, υπογραμμίζονται καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Τέλος γίνεται μία ανάλυση των εμποδίων που συναντούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ενταχθούν στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:
• Να κατανοούν τα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας
• Να αναγνωρίζουν τους κλάδους που επωφελούνται από το κυκλικό μοντέλο
• Να γνωρίζουν παραδείγματα Ελληνικών επιχειρήσεων και καλών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας
• Να κατανοήσουν τα εμπόδια που συναντά μια Ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση για να ενταχθεί στο κυκλικό μοντέλο

Σκοπός

Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε την έννοια των οικοσυστημάτων αλλά και των προστατευόμενων περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεων που έχει στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η σημασία του αγροδιατροφικού μοντέλου και η σημαντικότητα της προστασίας της φύσης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στην κυκλική οικονομία βασικό ρόλο φαίνεται να έχει το καταναλωτικό μοντέλο, αφού ερευνάται η συμπεριφορά του καταναλωτή στην αλλαγή από τη γραμμική οικονομία στην κυκλική. Τέλος, γίνεται ανάπτυξη του ζητήματος της προστασίας του πλανήτη σε συνδυασμό με την κοινωνική δικαιοσύνη.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:
• Να κατανοήσουν την έννοια της κλιματικής κρίσης και της προστασίας των οικοσυστημάτων
• Να αναγνωρίζουν τη σημασία του αγροδιατροφικού μοντέλου και της προστασίας της βιοποικιλότητας
• Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την συμπεριφορά του καταναλωτή σε μια κυκλική οικονομία και τη συμβολή της κοινωνικής δικαιοσύνης στην υγεία του πλανήτη

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

ΕΔΡΑ:

Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Ακαδημίας 98-100 : 210 710 1410, email  info@ustudies.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr