ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Μετά την εκπαίδευση στο αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ο εκπαιδευόμενος θα κατανοεί την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας. Θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τις αρχές και τις στρατηγικές της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και θα γνωρίζει την έννοια, τη δομή και τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και να εφαρμόζει τις κατάλληλες «καθαρές» τεχνολογίες και τεχνικές κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του, σύμφωνα με το ISO 14001 και τα Διεθνή Πρότυπα (EMAS, Eco Label). Ακόμα, θα γνωρίζει την Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, καθώς και το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης για να είναι σε θέση ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να γνωρίσει τρόπους αξιολόγησης των επιπτώσεων των ενεργειών του και να μειώσει τις βλάβες που προκαλεί,  βελτιώνοντας την δική του ποιότητα ζωής και τα αποτελέσματα των οικονομικών του δραστηριοτήτων. Θα γνωρίζει  τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τον περιορισμό αυτών των συνεπειών. Τέλος, θα κατανοεί οι βασικές έννοιες και όρους που περιγράφουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,  ένα από τα κορυφαία σύγχρονα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο εκπαιδευόμενος θα αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα οριοθετεί περιβαλλοντικούς στόχους και θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο εκπαιδευόμενος, στα πλαίσια της εκπαίδευσής του στην κυκλική οικονομία και βιωσιμότητα, θα επιδιώκει την ορθολογική χρήση των πόρων στη διαδικασία της παραγωγής. Θα εφαρμόζει τις αρχές και τα εργαλεία Διαχείρισης Ποιότητας, θα οργανώνει τους επιχειρησιακούς πόρους για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και θα εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων στον χώρο εργασίας. Ακόμα, θα διαθέτει ικανότητες βασικών χειρισμών σταθερών και φορητών μέσων πυρασφάλειας και θα είναι σε θέση να υποστηρίζει την εταιρική ταυτότητα, το όραμα και τους σκοπούς της επιχείρησης.

Σκοπός
Σε μια εποχή που αποτελούν κυρίαρχα θέματα παγκοσμίως η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αυτή η εκπαιδευτική ενότητα έχει σκοπό την παροχή βασικών γνώσεων για την περιβαλλοντική διαχείριση και μια σειρά άλλων εννοιών που σχετίζονται με αυτήν, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να κατανοήσει την σπουδαιότητα των θεμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και τους τρόπους που μπορεί ο άνθρωπος να αξιολογεί τις επιπτώσεις των ενεργειών του και να μειώνει τις βλάβες που προκαλεί, βελτιώνοντας την δική του ποιότητα ζωής και τα αποτελέσματα των οικονομικών του δραστηριοτήτων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Στο τέλος της διδακτικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό υπόβαθρο που χρειάζεται ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να χειριστούν θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αναλυτικότερα:

  • Θα γνωρίζουν ποια είναι τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν τον πλανήτη και τις επιπτώσεις τους στην ζωή των ανθρώπων και στα τα αποτελέσματα των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.
  • Θα κατανοήσουν την έννοια της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Θα εξοικειωθούν με τους όρους πράσινη ανάπτυξη, πράσινη επιχειρηματικότητα και με την ανάλυση του κύκλου ζωής και άλλα εργαλεία.
  • Θα ενημερωθούν για τις περιβαλλοντικές πολιτικές μιας επιχείρησης και τους τρόπους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας τους.
  • Θα γνωρίσουν τις έννοιες που σχετίζονται με την βιομηχανική οικολογία
Σκοπός

Η εκπαιδευτική ενότητα έχει σκοπό να παρουσιάσει τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τα οποία είναι προγράμματα δράσης που βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους οικονομικούς στόχους τους ενώ παράλληλα δημιουργούν και διατηρούν έναν τρόπο λειτουργίας προσαρμοσμένο στην παγκόσμια σύγχρονη απαίτηση για προστασία του περιβάλλοντος, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι ασύμβατες μεταξύ τους αυτές οι δύο επιδιώξεις.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Στο τέλος της διδακτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει την φιλοσοφία και τα βήματα εφαρμογής από μια επιχείρηση ενός Συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και θα γνωρίζει βασικά στοιχεία για την εφαρμογή των κυριοτέρων τέτοιων συστημάτων που είναι αποδεκτά παγκοσμίως όπως είναι αυτά που ακoλουθούν τα πρότυπα ISO 14000 και EMAS, την μεταξύ τους σύγκριση, ενώ θα γνωρίσουν την φιλοσοφία των Οικολογικών σημάτων και τους τρόπους χορήγησης τους.

Σκοπός

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που σχετίζονται με την βιομηχανία, είναι από αυτές που επιβαρύνουν το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό και προκαλούν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, που μεγεθύνουν το σύγχρονο μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι όχι μόνο να παρουσιαστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής δραστηριότητας, αλλά και να περιγραφούν οι τρόποι που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό αυτών των συνεπειών.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της διδακτικής ενότητας, θα γνωρίζουν τις παραμέτρους της περιβαλλοντικής διαχείρισης και τους τρόπους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από τις διαστάσεις των αρνητικών επιπτώσεων της βιομηχανικής δραστηριότητας. Θα περιγραφούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνει μια βιομηχανική μονάδα για να εγκριθεί η εγκατάσταση και λειτουργία της, οι κανόνες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθεί και πως μπορεί να καταστεί «φιλική» προς το περιβάλλον χρησιμοποιώντας πράσινες τεχνολογίες και διαχειριζόμενη σωστά τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τους υδάτινους πόρους. Έτσι ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να κατανοήσει την περιβαλλοντική πολιτική μιας επιχείρησης και θα είναι χρήσιμος στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της.

Σκοπός

Αν και η φωτιά ήταν καθοριστικός παράγοντας για την οικονομική, κοινωνική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη του ανθρώπου, οι πυρκαγιές αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες καταστροφής τόσο της ανθρώπινης υγείας και ζωής όσο και των δημιουργημάτων του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τους τρόπους αντιμετώπισης των πυρκαγιών όταν εκδηλωθούν, αλλά και τα προληπτικά μέτρα που μειώνουν τις πιθανότητες εμφάνισης της.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει βασικές θεωρητικές γνώσεις για το φαινόμενο των πυρκαγιών, βασικές αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, τον σχηματισμό ομάδων πυρασφάλειας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία και μια παρουσίαση για τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Τις γνώσεις αυτές πρέπει να τις έχουν όλοι όσοι βρίσκονται σε βιομηχανικούς χώρους και όλοι όσοι εργάζονται στον σχεδιασμό εγκαταστάσεων αυτής της μορφής.

Σκοπός

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες και όροι που περιγράφουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία σύγχρονα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και του οποίου οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν ήδη εμφανιστεί και επηρεάζουν μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, ενώ προβλέπεται ότι η ένταση τους θα μεγαλώσει τις επόμενες δεκαετίες, απειλώντας την ανθρώπινη υγεία και ανάπτυξη και προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Στο τέλος της διδακτικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι, θα έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες για να μπορούν να εντοπίσουν τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να εντοπίζουν ποιες περιοχές και ποιες δραστηριότητες είναι περισσότερο τρωτές σε αυτήν και να κατανοούν τις στρατηγικές που επιλέγει η παγκόσμια κοινότητα για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή σε όποιες από αυτές τις επιπτώσεις έχουν ήδη επέλθει και επηρεάζουν την ζωή στον πλανήτη.

Σκοπός

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα παρέχει πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον που είναι η διαχείριση των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, τα οποία παρά τα όποια μέτρα πρόληψης της δημιουργίας τους έχουν ληφθεί ή λαμβάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο τόσο για την υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων όσο και για την ομαλή διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα έχουν αποκτήσει γενικές γνώσεις για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του περιβάλλοντος: τη διαχείριση των αποβλήτων που μπορεί να τους απασχολήσει είτε σαν μέλη του κοινωνικού συνόλου είτε σαν επαγγελματίες, μια και αφορά σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν στοιχεία από το σχετικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τρόποι συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων καθώς και οι τρόποι επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης τους.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

ΕΔΡΑ:

Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Ακαδημίας 98-100 : 210 710 1410, email  info@ustudies.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr

    Άνεργος