ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος/η να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τα βασικά οικονομικά θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της αγοράς, τις αρχές της Λογιστικής, τη δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική και νομισματική πολιτική, τη λειτουργία των τραπεζών και τις τραπεζικές υπηρεσίες. Επίσης, θα γνωρίζει τις στρατηγικές και τις πρακτικές του ψηφιακού marketing και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εμπορίου.  Επιπλέον, θα κατανοεί την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και τις στρατηγικές της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, θα γνωρίζει το σχεδιασμό, τη δομή και τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 και θα εφαρμόζει τις προδιαγραφές προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα (EMAS, Eco Label). Επίσης, θα είναι σε θέση να κατανοεί την Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή.

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος/η να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τα βασικά οικονομικά θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της αγοράς, τις αρχές της Λογιστικής, τη δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική και νομισματική πολιτική, τη λειτουργία των τραπεζών και τις τραπεζικές υπηρεσίες. Επίσης, θα γνωρίζει τις στρατηγικές και τις πρακτικές του ψηφιακού marketing και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εμπορίου.  Επιπλέον, θα κατανοεί την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και τις στρατηγικές της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, θα γνωρίζει το σχεδιασμό, τη δομή και τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 και θα εφαρμόζει τις προδιαγραφές προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα (EMAS, Eco Label). Επίσης, θα είναι σε θέση να κατανοεί την Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο συμμετέχων/ούσα θα είναι σε θέση να κατανοήσει βασικές οικονομικές έννοιες  που αφορούν το μακροοικονομικό περιβάλλον  όπως το ΑΕΟ, ο πληθωρισμός, τα θέματα του χρέους και των ελλειμμάτων και της άσκησης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.  Επιπλέον, θα κατανοεί τη λειτουργία των αγορών, τις αρχές της λογιστικής και θα μπορεί να διαχειριστεί τους λογιστικούς λογαριασμούς. Θα μπορεί να κατανοεί ένα ισολογισμό και να αντιλαμβάνεται τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Επιπλέον, θα μπορεί να συμμετέχει στη διαμόρφωση στρατηγικής ψηφιακού marketing και να αντιμετωπίζει τις διαδικτυακές απειλές.  Τέλος, θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση  προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και να αντιλαμβάνεται τα κριτήρια των προτύπων και τις διαδικασίες των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τα βασικά οικονομικά θέματα όπως είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ο πληθωρισμός, τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος, όπως επίσης και τον τρόπο που λειτουργούν οι αγορές βασισμένες στους νόμους της Ζήτησης και της Προσφοράς. Επιπλέον θα κατανοεί τις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες που έχουν σχέση με την αξία του χρήματος, τα επιτόκια, τις μορφές χρηματοδότησης και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αναγνωρίζει τις μορφές και τις λειτουργίες της αγοράς, τον τρόπο που καθορίζονται τα επιτόκια και οι χρηματοπιστωτικές και νομισματικές πολιτικές, να αναλύει χρηματοοικονομικούς δείκτες, να χειρίζεται βασικούς λογιστικούς λογαριασμούς και να αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα του ισολογισμού.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τις βασικές έννοιες του ψηφιακού γραμματισμού, τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, τη λειτουργία του ψηφιακού marketing και τα θέματα της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Επιπλέον, θα γνωρίζει τη σημασία της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και τα χαρακτηριστικά των δικτύων νέας γενιάς.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αναγνωρίζει τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, να εφαρμόζει πολιτικές ψηφιακού marketing και να υλοποιεί προγράμματα που έχουν σχέση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Επίσης θα γνωρίζει τα θέματα ασφαλείας στο διαδίκτυο και τη λειτουργία των δικτύων νέας γενιάς.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρακτικές που στοχεύουν στην επίτευξη οικονομικών στόχων με τρόπους που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και συμβαδίζουν με την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό συχνά σημαίνει τη λήψη μέτρων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση των αποβλήτων και την υιοθέτηση πρακτικών που σέβονται το περιβάλλον.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες εφαρμογής διαφόρων τρόπων προώθησης και ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικότητας, Η προώθηση και η προβολή της πράσινης επιχειρηματικότητας είναι σημαντικές για να διαδώσει μια επιχείρηση τις περιβαλλοντικές της προσπάθειες και να ελκύσει πελάτες, επενδυτές και υποστηρικτές που συμμερίζονται τις αξίες της βιωσιμότητας.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος την έννοια, τη σημασία και τις αρχές των προτύπων της πιστοποίησης της πράσινης επιχειρηματικότητας. Η πιστοποίηση της πράσινης επιχειρηματικότητας αποτελεί έναν τρόπο για τις επιχειρήσεις να δείξουν τη δέσμευσή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων πιστοποιητικών και προγραμμάτων που εστιάζουν σε περιβαλλοντικές πρακτικές, βιώσιμη παραγωγή, ενεργειακή αποδοτικότητα και άλλες πτυχές της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αντιλαμβάνεται τη διαχείριση των προτύπων και των πιστοποιήσεων στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας που είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιδείξουν τη δέσμευσή τους στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, θα γνωρίζει τη διαδικασία που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των προτύπων και των πιστοποιήσεων που είναι διαθέσιμα, την επιλογή εκείνων που είναι πιο συμβατά με τις ανάγκες και τις στρατηγικές της επιχείρησης, και την υλοποίησή τους στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τις έννοιες “Πράσινη Ανάπτυξη”, “Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα” και “Κυκλική Οικονομία”, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν κρίσιμους πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης. Ο εκπαιδευόμενος θα αντιλαμβάνεται τη σημασία της ανάπτυξης που επικεντρώνεται στη μείωση της αρνητικής επίπτωσης στο περιβάλλον, τη δυνατότητα ενός συστήματος να διατηρήσει τους φυσικούς πόρους και την ισορροπία του περιβάλλοντος με τρόπο που να είναι βιώσιμος μακροπρόθεσμα, και της μείωση των αποβλήτων.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αναγνωρίζει τις εφαρμογές της πράσινης ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας, οι οποίες είναι πολλές και ποικίλες και αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος την έννοια της περιβαλλοντικής διαχείρισης που αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν, ενσωματώνουν και ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων τους. Συμπεριλαμβάνει την ανάλυση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού στο περιβάλλον, την υλοποίηση μέτρων για τη μείωση αυτών των επιπτώσεων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με περιβαλλοντικούς κανονισμούς και πρότυπα. Επίσης, θα αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) ως δομημένες προσεγγίσεις που βοηθούν τους οργανισμούς να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εφαρμόζει διαδικασίες και πρακτικές που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς για τη διαχείριση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Τα ΣΔΠ αναπτύσσονται με σκοπό τη συμμόρφωση προς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τη μείωση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον. Ένα από τα πιο διαδεδομένα ΣΔΠ είναι το Πρότυπο ISO 14001, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ΣΔΠ). Το ISO 14001 περιγράφει τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση για να εφαρμόσει ένα τέτοιο σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής περιβάλλοντος, του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων δράσης, της παρακολούθησης και της αναθεώρησης. Επίσης, θα κατανοεί τα οφέλη της εφαρμογής ΣΔΠ που περιλαμβάνουν τη μείωση των κινδύνων και των παραβάσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση της απόδοσης και της αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τις βασικές έννοιες και όρους που περιγράφουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τα οποία αποτελούν ένα από τα κορυφαία σύγχρονα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν ήδη εμφανιστεί και επηρεάζουν μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, ενώ προβλέπεται ότι η ένταση τους θα μεγαλώσει τις επόμενες δεκαετίες, απειλώντας την ανθρώπινη υγεία και ανάπτυξη και προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι, θα έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες για να μπορούν να εντοπίσουν τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να εντοπίζουν ποιες περιοχές και ποιες δραστηριότητες είναι περισσότερο τρωτές σε αυτήν και να κατανοούν τις στρατηγικές που επιλέγει η παγκόσμια κοινότητα για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή σε όποιες από αυτές τις επιπτώσεις έχουν ήδη επέλθει και επηρεάζουν την ζωή στον πλανήτη.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

ΕΔΡΑ:

Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Ακαδημίας 98-100 : 210 710 1410, email  info@ustudies.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr