ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο περιγράφει τις στρατηγικές της Κυκλικής Οικονομίας και τη μετάβαση από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο. Αναλύει τις σύγχρονες προκλήσεις προσαρμογής σε αυτό το νέο μοντέλο, αλλά και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.  Δίνει λεπτομερώς τους άξονες του ευρωπαϊκού και του εθνικού σχεδίου δράσης και εστιάζει στο θέμα της ανακύκλωσης πλαστικών, των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται γι΄αυτόν τον σκοπό.

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος/η να  κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί την έννοια και τις στρατηγικές της κυκλικής οικονομίας, το θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση υλικών και συσκευασιών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, τα οφέλη της ανακύκλωσης (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά), την ευρωπαϊκή στρατηγική διαχείρισης πλαστικών, τα είδη των πλαστικών απορριμμάτων και τις μεθόδους ανακύκλωσης και να εφαρμόζει τη σύγχρονη τεχνολογία σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 14001, EMAS).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο συμμετέχων/ούσα θα είναι σε θέση να  εφαρμόζει και αξιοποιεί την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Διαχείριση των Πλαστικών τις βασικές αρχές της Κυκλικής Οικονομίας (μείωση, επιδιόρθωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή και ανακύκλωση) και να συμμετέχει στην επιτυχία των στόχων  της Κυκλικής Οικονομίας, δηλαδή την αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της απορρόφησης των ανακυκλωμένων πλαστικών, τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων και διαρροών στο περιβάλλον και την προώθηση της καινοτομίας.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να κατανοήσουν βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της κυκλικής Οικονομίας. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η ουσία της Κυκλικής Οικονομίας μέσα από την εννοιολογική αποσαφήνιση και την οριοθέτησή της στο υπάρχον παραγωγικό και καταναλωτικό γίγνεσθαι. Σε δεύτερο στάδιο, γίνεται αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να προσδιοριστεί το πλαίσιο ανάπτυξης και εξέλιξης του μοντέλου. Τέλος, γίνεται συνολική εκτίμηση των πλεονεκτημάτων και των ορίων του μοντέλου, με έμφαση στις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή του σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της Κυκλικής Οικονομίας
 • Να κατανοούν τα βασικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας
 • Να αποσαφηνίζουν τα αναγκαία βήματα και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση του κυκλικού μοντέλου
 • Να γνωρίζουν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία καθώς και τους Πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία όπως η Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων, η Ενίσχυση της Κυκλικής Επιχειρηματικότητας, η Κυκλική Κατανάλωση.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η ανάδειξη της αξίας και της σημασίας της ανακύκλωσης και των βέλτιστων πρακτικών, σε αντίθεση με την περιβαλλοντική καταστροφή, τις οικονομικές επιπτώσεις και την επιβάρυνση της υγείας των πολιτών που προκαλούν οι πρακτικές που οδηγούν στην ρύπανση του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ομάδες ανακυκλώσιμων υλικών, οι μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων καθώς και το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Υλικών και Συσκευασιών . Τέλος, γίνεται εννοιολογική αποσαφήνιση των περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης με ιδιαίτερη έμφαση στο πρότυπο ISO 14001 KAI EMAS.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τον ορισμό και τις μεθόδους της ανακύκλωσης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της καθώς και τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη
 • Να κατανοούν τη λογική ανάπτυξης και υιοθέτησης του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Θεσμικού Πλαισίου για την Ανακύκλωση Υλικών και Συσκευασιών:
 • Να γνωρίζουν τις ομάδες των ανακυκλώσιμων υλικών
 • Να γνωρίζουν τo πρότυπο ISO14001 και EMAS

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να κατανοήσουν βασικές αρχές της Κυκλικής Οικονομίας με ιδιαίτερη αναφορά στα πλαστικά και τις συσκευασίες. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η ανάγκη ανακύκλωσης των πλαστικών λαμβάνοντας υπόψιν δείκτες της ανακύκλωσης που αφορούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορα στα βασικά σημεία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Διαχείριση των Πλαστικών Υλών. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των κυκλικών δραστηριοτήτων στην αλυσίδα εφοδιασμού των πλαστικών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με έμφαση στα πλαστικά και αναφορά στην τάση αντικατάστασης των απλών πλαστικών με βιοπλαστικά.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν βασικά σημεία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Διαχείριση των Πλαστικών Υλών
 • Να κατανοούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας με έμφαση στο τομέα των πλαστικών και της συσκευασίας
 • Να γνωρίζουν τους δείκτες ανακύκλωσης

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να κατανοήσουν την χρησιμότητα των πλαστικών παρουσιάζοντας τις εφαρμογές και αναλύσεις σχετικά με την κατανάλωση πλαστικών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην έννοια της ανακύκλωσης, περιγράφονται τα περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης και των υλικών συσκευασίας, η αναγκαιότητας της ανακύκλωσης των πλαστικών με έμφαση στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και νόμους για την ανακύκλωση. Τέλος, παρουσιάζονται οι κατηγορίες ανακυκλώσιμων πλαστικών, η κωδικοποίηση τους και οι δευτερογενείς πρώτες ύλες.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση :

 • Να γνωρίζουν τα είδη πλαστικών και την χρήση τους
 • Να κατανοούν την έννοια της ανακύκλωσης, την διαδικασία ανακύκλωσης πλαστικών και ειδών συσκευασίας καθώς και την ανακύκλωση συσκευασιών στη Βιομηχανία τροφίμων
 • Να γνωρίζουν τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και νόμους για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να κατανοήσουν τον τρόπο ανακύκλωσης πλαστικών, δηλαδή θα αναλυθεί η τεχνολογία ανακύκλωσης. Θα αντιλαμβάνονται τη διαδικασία και τις μεθόδους ανακύκλωσης, στην πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή αλλά και τεταρτογενή ανακύκλωση. Τέλος, θα γνωρίσουν παραδείγματα εφαρμογής τεχνολογιών ανακύκλωσης πλαστικών στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να κατανοήσουν την ταξινόμηση των πλαστικών απορριμμάτων και τις μεθόδους ανακύκλωση
 • να γνωρίζουν και να κατανοούν έμπρακτα τα στάδια της ανακύκλωσης
 • να γνωρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

ΕΔΡΑ:

Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Ακαδημίας 98-100 : 210 710 1410, email  info@ustudies.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr