Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Σύντομη  περιγραφή

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης ασχολείται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δίνονται οι ορισμοί του διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και δίνεται έμφαση στην πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου, στον σχεδιασμό συστημάτων του και στην κατηγορία Β2Β. Αναλύονται οι μορφές του ηλεκτρονικού επιχειρείν και οι διεπιχειρηματικές συναλλαγές Β2Β. Ακόμη, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι κίνδυνοι και οι μορφές του.  Γίνεται αναφορά για το ηλεκτρονικό χρήμα και τις διαδικτυακές συναλλαγές, καταγράφονται οι κίνδυνοι των συναλλαγών και οι μηχανισμοί ασφαλείας. Τέλος, δίνεται έμφαση στους κινδύνους της απώλειας των προσωπικών δεδομένων αλλά και στους τρόπους προστασίας τους.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 70 ώρες
Ώρες συγχρονης εξ αποστάσεως 70 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 60 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 Μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος την έννοια του διαδικτύου και τις σύγχρονες τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ακόμη, να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τους κινδύνους που κρύβει.  Επίσης, να κατανοεί την έννοια των επιχειρηματικών συναλλαγών Β2Β, τα χαρακτηριστικά και τη χρησιμότητά τους και να γνωρίζει την χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών και δημοπρασιών. Τέλος, να κατανοεί τους κίνδυνους απώλειας προσωπικών δεδομένων και τους μηχανισμούς ασφαλείας συστημάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού υλικού ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί επιχειρηματικά το διαδίκτυο και να διαχειρίζεται τις πλατφόρμες και τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες Β2Β του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ακόμη, να χειρίζεται λογισμικά προγραμματισμού και προμηθειών επιχειρηματικών πόρων. Επίσης, θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί συναλλαγές ηλεκτρονικά, να μπορεί να χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και τέλος να διαφυλάσσει προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο.

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο.  Δίνεται ο ορισμός του διαδικτύου(Internet) και αναλύεται η ιστορία του ίντερνετ και η επιχειρηματική αξιοποίηση του διαδικτύου. Γίνεται αναφορά για την πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και για τις σύγχρονες τάσεις του.

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:  40

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Περιγραφή Βασικών Αρχών Συστημάτων Ηλεκτρονικού-Εμπορίου κατηγορίας Β2Β σε επίπεδο σχεδιασμού

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γίνει μια περιγραφή των βασικών αρχών συστημάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου και συγκεκριμένα της κατηγορίας Β2Β σε σχεδιαστικό επίπεδο.  Αναγράφονται οι γενικές αρχές σχεδιασμού συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου κατηγορίας Β2Β. Επιπλέον, γίνεται αναφορά του λογισμικού προγραμματισμού και προμηθειών των επιχειρηματικών πόρων (ERP) και δίνονται στοιχεία για την επικρατούσα κατάσταση στις Β2Β εφαρμογές.

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:  30

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Διεπιχειρηματικές ηλεκτρονικές αγορές

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η αναφορά στις διεπιχειρηματικές ηλεκτρονικές αγορές. Καταγράφεται η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν και οι μορφές του. Ακόμη, αναλύονται οι προϋποθέσεις επιτυχίας για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β. Δίνεται ο ορισμός, η εξέλιξη και το θεσμικό πλαίσιο των διεπιχειρηματικών συναλλαγών Β2Β και αναγράφονται τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα αλλά και η χρησιμότητα το εμπορίου Β2Β. Τέλος, αναφέρονται οι πλατφόρμες και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:  60

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ηλεκτρονικό εμπόριο-ορισμός

Σκοπός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας είναι η ανάλυση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Καταγράφονται οι μορφές του, τα οφέλη του και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί. Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δίνεται το ιστορικό ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και το θεσμικό του πλαίσιο και ο τρόπος λειτουργίας του.

Δια ζώσης Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:  23

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 5η: Ηλεκτρονικό χρήμα και ασφάλεια των συναλλαγών

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να γίνει αναφορά στην έννοια του ηλεκτρονικού χρήματος και την ασφάλεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αναφέρονται ακόμη οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δίνεται ο ορισμός των κρυπτονομισμάτων και των βασικών τους χαρακτηριστικών και αναλύονται οι κίνδυνοι και οι απάτες που κρύβονται πίσω από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τέλος, γίνεται αναφορά στους μηχανισμούς και στις διαδικασίες ασφάλειας των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Δια ζώσης  Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:  26

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 6η: Ασφάλεια

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η αναφορά στη Νομοθεσία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και την Ασφάλεια. Καταγράφονται οι κίνδυνοι απώλειας των δεδομένων και οι τρόποι προστασίας τους, πως μπορούν δηλαδή να διαφυλαχθούν τα προσωπικά δεδομένα και τέλος αναφέρονται οι απαιτήσεις και οι μηχανισμοί ασφάλειας συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση –  Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:   21

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412

ΑΙΤΗΣΗ

    Άνεργος