Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση

Σύντομη  περιγραφή

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο ωφελούμενος να γνωρίσει τις βασικές αρχές της Βιοχημείας. Ακόμα να κατανοήσει την ανάγκη για θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Έπειτα, να αναγνωρίζει τα συστήματα διαχείρισης, με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO. Επιπλέον σκοπός είναι, ο συμμετέχων να ενημερωθεί σχετικά με τις επιπτώσεις των διάφορων βιομηχανικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, αλλά και στην υγεία των ανθρώπων.  Ο ωφελούμενος οφείλει να αναγνωρίζει τα διάφορα απόβλητα και τα γνωρίσματά τους, για να μπορεί να κατανοεί τα στάδια επεξεργασίας τους. Το πρόγραμμα σκοπεύει να ενημερώσει για όλα τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς και για τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση και τη δειγματοληψία των ρύπων. Επιπλέον, στόχος είναι η σωστή ενημέρωση του ωφελούμενου σχετικά με τον εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία αποβλήτων, και τη συντήρησή του. Τέλος, ο ωφελούμενος οφείλει να πληροφορηθεί σχετικά με την βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης, τις διαδικασίες δειγματοληψίας και μετρήσεων των ρύπων και για τη διαχείριση της ομάδας έργου που ασχολείται με τη επεξεργασία των απορριμμάτων.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 70 ώρες
Ώρες συγχρονης εξ αποστάσεως 71 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 59 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 Μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της βιοχημείας και πως αυτές μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί και το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά γύρω από ότι αφορά την ανακύκλωση των προϊόντων. Σημαντικά είναι τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν οριστεί από διεθνή πρότυπα. Επιπλέον θα αναλυθούν περεταίρω οι θετικές και αρνητικές επιρροές της βιομηχανικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. Τέλος, θα γίνει αναφορά στις βασικές αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν βασικές αρχές βιοχημείας και τους νόμους για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση. Θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη αποβλήτων, τα στάδια επεξεργασίας τους και τα διάφορα συστήματα διαχείρισης και διάθεσής τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να καταλάβουν τη σημασία των αυτοματισμών των μηχανημάτων, των οργάνων και του εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για όλη τη διαδικασία επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων. Τέλος οι ωφελούμενοι θα μπορούν να αναγνωρίσουν τις διαδικασίες δειγματοληψίας και μέτρησης των ρύπων, με σκοπό την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, για την προστασία αυτού και της ανθρώπινης υγείας.

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Βασικές γνώσεις και δεξιότητες

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της βιοχημείας και πως αυτές μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί και το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά γύρω από ότι αφορά την ανακύκλωση των προϊόντων. Σημαντικά είναι τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν οριστεί από διεθνή πρότυπα. Επιπλέον θα αναλυθούν περεταίρω οι θετικές και αρνητικές επιρροές της βιομηχανικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. Τέλος, θα γίνει αναφορά στις βασικές αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας.

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 31

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες

Στην παρούσα ενότητα σκοπός είναι η αναγνώριση βασικών κατηγοριών και γνωρισμάτων των αποβλήτων. Γίνεται ανάλυση των τύπων των αποβλήτων, καθώς και των σταδίων επεξεργασίας τους. Με βάση κάθε χώρα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές επεξεργασίας αποβλήτων και διατήρησης της ποιότητάς τους, μέσω διαδικασιών όπως η ανακύκλωση. Κάθε μία θεσπίζει νόμους και κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων. Συνεπώς γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των νόμων, οι οποίοι λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας και του πλανήτη. Τέλος, αναφέρονται οι αρχές της μηχανολογίας, καθώς και οι λειτουργίες των διάφορων αυτοματισμών.

Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 40 – Σύγχρονη Εκπαίδευση

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος και ανακύκλωσης προϊόντων

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η κατανόηση των διάφορων συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων. Γι αυτές τις διαδικασίες τα απόβλητα πολλές φορές διατίθενται σε τρίτους, όπως οι διάφοροι εξωτερικοί φορείς επεξεργασίας απορριμμάτων. Επιπλέον, αναγνωρίζονται τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων και των ανακυκλωμένων αποβλήτων. Ακόμα, είναι σημαντική η κατανόηση της αντιμετώπισης και επίλυσης των ζητημάτων της ρύπανσης. Τέλος γίνεται προσπάθεια αναφοράς και ανάλυσης των οργάνων μετρήσεων και δειγματοληψίας των αποβλήτων.

Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 70 – Δια Ζώσης Εκπαίδευση

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Διεκπεραίωση εργασιών

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο χειρισμός και η συντήρηση του εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται στη διαχείριση απορριμμάτων. Γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της βαθμονόμησης των οργάνων που χρησιμοποιούνται, καθώς και της συνδεσμολογίας τους. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές διαδικασίες δειγματοληψίας και μετρήσεων των ρύπων οι οποίες πρέπει να κατανοηθούν. Τέλος, αναλύεται η διαχείριση της ομάδας έργου ευθύνης, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η προσπάθεια όσων διαχειρίζονται τις εργασίες επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων.

Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 59 – Ασύγχρονη Εκπαίδευση

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412

ΑΙΤΗΣΗ

    Άνεργος