Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης ασχολείται με τη Διαχείριση της Εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναλύονται οι βασικές αρχές της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και δίνεται έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης της αποθήκης. Ακόμη, αναφέρονται οι κατηγορίες και τα μέσα μεταφορών και αποθήκευσης καθώς και οι τεχνικές οργάνωσής τους. Γίνεται αναφορά στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και στις αρχές βελτιοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Τέλος, γίνεται αναφορά στη διαχείριση των παραγγελιών των πελατών και των προμηθευτών.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 70 ώρες
Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως 70 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 60 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τις βασικές αρχές διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακόμη, να μάθει να χειρίζεται τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και να γνωρίζει τη Νομοθεσία περί εισαγωγών/εξαγωγών και μεταφορών. Επίσης, να γνωρίσει τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης αποθήκης και μεταφορών και τις κατηγορίες και τα μέσα αποθήκης και μεταφορών. Τέλος, να κατανοεί τις πολιτικές επιχείρησης εφοδιαστικής αλυσίδας και τους οικονομικούς όρους καθώς και τους τρόπους εξυπηρέτησης προμηθευτών/πελατών και παραγγελιών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού υλικού, ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει τις βασικές αρχές διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως είναι η εξυπηρέτηση πελατών και προμηθευτών. Επίσης, θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες και τις μεθόδους των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Ακόμη, να χειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης αποθήκης και μεταφορών. Επίσης, θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της διαχείρισης της αποθήκης και των μεταφορών. Τέλος, να χειρίζεται οικονομικά δεδομένα και να διαχειρίζεται τις παραγγελίες των προμηθευτών και των πελατών

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. Ο εκπαιδευόμενος θα αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα την αναγκαιότητα της ευπρεπούς  συμπεριφοράς και της σωστής συμπεριφοράς που διασφαλίζουν τόσο τις καλές σχέσεις με τους συναδέλφους και τους πελάτες όσο και την πορεία του μέσα στην ίδια την εταιρεία.

Δια  Ζώσης  Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης  4

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει τις αρχές και τους κανόνες της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών που αποτελεί μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες έχουν στόχο  την ενίσχυση  του επιπέδου της ικανοποίησης του πελάτη. Αυτό είναι η αίσθηση ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία έχει εκπληρώσει τις προσδοκίες του πελάτη

Δια  Ζώσης  Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης  3

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει τις έννοιες της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ικανοποίησης του πελάτη  ώστε ο τελευταίος να είναι ευχαριστημένος και να μην εκφράζει παράπονα. Να αντιλαμβάνεται ότι τα παράπονα του πελάτη υποδηλώνουν ότι η παρεχόμενη υπηρεσία ή αγαθό που έλαβε από την επιχείρηση δεν είναι αυτό που περίμενε ή αυτό που ισχυριζόταν η επιχείρηση ότι έχει προς διάθεση και επιπλέον να γνωρίζει τις τεχνικές μέσω των οποίων  ο δυσαρεστημένος μπορεί να μεταβληθεί σε ικανοποιημένο πελάτη.

Δια  Ζώσης  Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 3

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο συμμετέχων το μοντέλο της επικοινωνίας και όλες τις πτυχές που διαμορφώνουν την αποτελεσματική επικοινωνία. Παράλληλα, θα αντιλαμβάνεται τη σημασία των δημοσίων σχέσεων για το τμήμα ή τη διεύθυνση μιας επιχείρησης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιηθεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα Δ.Σ.

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 18

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να κατανοήσουν οι ωφελούμενοι τις βασικές αρχές της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, να γνωρίζουν για την εξυπηρέτηση των προμηθευτών και των πελατών αλλά και για τη μεταφορά και την αποθήκευση εμπορευμάτων, καθώς και για τα Συστήματα Διαχείρισης (Ολικής) Ποιότητας. Τέλος, να γνωρίζουν τη Νομοθεσία περί εισαγωγών/εξαγωγών και μεταφορών.

Δια  Ζώσης  Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης  32

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να μεταδώσει στον ωφελούμενο το βασικό πλαίσιο της οικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης μέσα από τις αρχές της λογιστικής, της κοστολόγησης προϊόντων και της τιμολόγησης. Επιπλέον να κατανοήσει τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης αποθήκης και των παραγγελιών-πωλήσεων.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση –  Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης   60

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας είναι να γίνει αναφορά στις βασικές αρχές της διαχείρισης της αποθήκης και των μεταφορών. Ακόμη, να αναλυθούν οι κατηγορίες και τα μέσα της αποθήκης και των μεταφορών που χρησιμοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και οι τεχνικές οργάνωσης της αποθήκης. Τέλος, αναφέρονται τα υποστηρικτικά έγγραφα και τα έντυπα που χρησιμοποιούνται.

Δια  Ζώσης  Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης   28

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να αναφερθούν οι βασικές αρχές διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικότερα, αναλύονται οι αρχές βελτιοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Ακόμη, δίνεται έμφαση στις πολιτικές επιχείρησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη διαχείριση των παραγγελιών των προμηθευτών και των πελατών.

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης   52

Αντικείμενα Κατάρτισης

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412

    Άνεργος