Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Στο Πρόγραμμα Κατάρτισης αναλύονται οι βασικές αρχές της Διαχείρισης Έργου σε οργανωτικά ζητήματα και περιγράφονται οι διαδικασίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο και ολοκλήρωση του έργου και τους περιορισμούς κόστους και χρόνου μέσα στους οποίους το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους δικαιούχους του. Δίνεται έμφαση στις τεχνικές χρονικού προγραμματισμού και στις μεθόδους ελέγχου της ποιότητας, του κόστους και της πορεία των εργασιών.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 20 ώρες
Ώρες συγχρονης εξ αποστάσεως 50 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 30 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τις βασικές αρχές της διαχείρισης έργου, δηλαδή τις απαιτούμενες ενέργειες σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου και ολοκλήρωσης ενός έργου σε όλες της φάσεις του κύκλου ζωής του. Ακόμα θα παρουσιαστούν απαραίτητα στοιχεία διοίκησης επιχειρήσεων και βασικά στοιχεία ποιότητας, χρονικού προγραμματισμού και κοστολόγησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει τις βασικές αρχές Διοίκησης και θα διαθέτει όλη τη θεωρητική κατάρτιση που θα χρειαστεί σαν επαγγελματίας που θα απασχοληθεί με θέματα που σχετίζονται με την Διαχείριση Έργων, έναν τομέα με δυναμική τόσο σε τοπικό και εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και που συνεχώς εξελίσσεται με την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας.

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να γνωρίσει ο ωφελούμενος την έννοια της επιχείρησης, τις αρχές της οργάνωσης και της διοίκησης και να κατανοήσει όλες τις λειτουργίες των σύγχρονων επιχειρήσεων που αναφέρονται στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στην ηγεσία και τον έλεγχο και συνδέονται με την αποτελεσματική διοίκηση μιας επιχείρησης.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 18

Ο σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι ωφελούμενοι την έννοια και τα χαρακτηριστικά των έργων. Επιπλέον, θα γνωρίσουν τα βασικά μοντέλα και τις φάσεις των κύκλων ζωής έργου, τα βήματα διαχείρισης έργου και τα κριτήρια και τους παράγοντες επιτυχίας ενός έργου.

Δια ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 20

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να καθορίσει τον χρονικό και οργανωτικό προγραμματισμό του έργου. Επιπροσθέτως, να κατανοήσει ο ωφελούμενος τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του χρόνου όπως και τις τεχνικές εκτίμησης και αναθεώρησης του προγράμματος. Τέλος να προσδιοριστούν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση ενός έργου.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 16

Μέσω αυτής της ενότητας, ο ωφελούμενος πρόκειται να κατανοήσει την διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα που εμπλέκεται σε ένα έργο. Επιπροσθέτως, να αναλυθούν οι προβληματισμοί και τα διλήμματα ενός υπεύθυνου ως προς την οργάνωση. Ακόμα, να γίνουν αντιληπτοί οι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 10

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να γνωρίσει ο ωφελούμενος τις βασικές οικονομικές παραμέτρους ενός έργου. Ειδικότερα να κατανοήσει την διαχείριση του κόστους έργων, τα στάδια διαχείρισης και τις μεθόδους εκτίμησης του.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 10

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να γνωρίσει ο ωφελούμενος την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την διαχείριση ενός έργου. Ακόμα να κατανοήσει την διαχείριση των ζητημάτων και των αποφάσεων, που προκύπτουν από την παρακολούθηση.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 4

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι ωφελούμενοι την έννοια της ποιότητας, καθώς και τα θέματα ποιότητας που σχετίζονται με τα έργα. Ακόμα, να αναλύσει τον σχεδιασμό της ποιότητας, όπως και τις τρεις βασικές λειτουργίες του. Στην συνέχεια, σκοπός είναι να παρουσιάσει τους πιθανούς κινδύνους ενός έργου και τα στάδια διαχείρισής τους.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 12

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει την πρακτική της διαχείριση έργων με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων και να γνωρίσει τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τις βασικές λειτουργίες της διαχείρισης έργου μέσω του Microsoft Project.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 10

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1410

    Άνεργος