Κυκλική Οικονομία

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Οι επιχειρήσεις, σήμερα, οφείλουν να ακολουθούν καινοτόμα συστήματα και μοντέλα. Ένα από αυτά είναι της Κυκλικής Οικονομίας. Η μετάβαση από ένα γραμμικό σε ένα κυκλικό μοντέλο κρύβει ευκαιρίες και προκλήσεις. Η κυκλικότητα, ωστόσο, επηρεάζει πολλούς τομείς πέρα των επιχειρήσεων, όπως η γεωργία, τα οικοσυστήματα και οι προστατευόμενες περιοχές. Το μοντέλο αυτό, επομένως, πρέπει να υιοθετηθεί, τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από την κοινωνία. Οι εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα παίζουν καθοριστικό παράγοντα στην κατανόηση της έννοιας της επαναχρησιμοποίησης. Παράλληλα, το κυκλικό μοντέλο κρίνεται απαραίτητο ως μέσο για την αντιμετώπιση της σύγχρονης κλιματικής αλλαγής, η οποία επηρεάζει κάθε ζωντανό οργανισμό πάνω στον πλανήτη. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, που ακολουθούν διάφορες εθνικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, προκειμένου να προστατευτούν τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα της περιοχής. Συνεπώς, το μοντέλο αρχίζει και λαμβάνει κύριο ρόλο στην καθημερινότητα της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 20 ώρες
Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως 50 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 30 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο δίνει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την πλήρη κατανόηση της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας, αλλά και των αρχών της. Επιπροσθέτως, δίνει την ικανότητα της αντίληψης των βασικών χαρακτηριστικών του κυκλικού μοντέλου και της δυνατότητας μετάβασης από ένα γραμμικό σύστημα σε ένα κυκλικό. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας σε διάφορες φάσεις του προϊόντος και το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο. Επιπλέον, αναλύονται οι εφαρμογές του κυκλικού μοντέλου στον πρωτογενή τομέα και η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του οικοσυστήματος, της φύσης και της βιοποικιλότητας του τόπου.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του παρόντος προγράμματος, θα είναι δυνατή η κατανόηση της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και των διαφορών του γραμμικού μοντέλου με το κυκλικό. Θα μπορεί να γίνει εκτενής ανάλυση του κυκλικού μοντέλου, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, που φέρει στις επιχειρήσεις, παγκοσμίως και την συμβολή του στη διατήρηση της βιωσιμότητας. Επιπλέον, θα μπορεί να αναλυθεί με πιο εύκολο τρόπο η σχέση του πρωτογενή τομέα με την Κυκλική Οικονομία . Με την παρουσία κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων στον Ελλαδικό χώρο, θα είναι δυνατή η αναγνώριση των διάφορων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υιοθετήσει την κυκλική συμπεριφορά, καθώς και των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών οφελών από αυτές τις ενέργειες. Τέλος, μπορεί να γίνει πιο εύκολα κατανοητή η σημασία της κλιματικής κρίσης και πως μπορεί να επηρεάσει τα οικοσυστήματα και τις προστατευόμενες περιοχές του πλανήτη.

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να κατανοήσουν βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της κυκλικής Οικονομίας. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η ουσία του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας μέσα από την εννοιολογική αποσαφήνιση και την οριοθέτησή της στο υπάρχον παραγωγικό και καταναλωτικό γίγνεσθαι. Σε δεύτερο στάδιο, γίνεται αποτύπωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την κυκλική οικονομία, καθώς διευκρινίζονται οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται. Τέλος, γίνεται συνολική εκτίμηση των πλεονεκτημάτων του μοντέλου και αναλύεται η κυκλικότητα του προϊόντος από συστημική άποψη.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 15

Σκοπός της ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να κατανοήσουν τη σημασία της κυκλικής οικονομίας καθώς και το πόσο μεγάλο ρόλο έχει σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές και οι στόχοι της αειφορίας και παρουσιάζεται η ανάγκη για μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, πρέπει να γίνουν κατανοητά τα οφέλη και τα μειονεκτήματα του κυκλικού μοντέλου. Το κυκλικό αυτό μοντέλο εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις, με αυτές να παρουσιάζουν καινοτομίες. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και τα θετικά στοιχεία του κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου, αλλά και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του. Τέλος υπογραμμίζονται οι δομές λειτουργίας του μοντέλου και γνωστοποιούνται παραδείγματα επιχειρήσεων που εφαρμόζουν επιτυχώς την κυκλική οικονομία.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 15

Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε τη σχέση της κυκλικής οικονομίας με τον αγροτικό τομέα. Θα γίνει κατανοητή η σημασία της παραγωγής λιπασμάτων και ζωοτροφών καθώς και η σημαντικότητα της επαναχρησιμοποίησης των αγροτικών καταλοίπων και των υγρών αποβλήτων. Επιπλέον, γίνει προσπάθεια να αναλυθούν οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον καθώς και η σημαντικότητα τη βιομάζας.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 15

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα αναλυθεί η Εθνική Στρατηγική για το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας. Συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά στη σχέση του κυκλικού μοντέλου με το Ελληνικό παραγωγικό σύστημα και στον οδικό χάρτη μετάβασης προς αυτό το μοντέλο. Επιπρόσθετα, θα αναλυθεί η συμβατότητα με το σχέδιο ανάπτυξης καθώς και οι άξονες πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία. Η στρατηγική για το κυκλικό μοντέλο βασίζεται σε κύριους στόχους, οι οποίοι θα συνδράμουν στην υιοθέτηση μια κυκλικής συμπεριφοράς από τις Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Τέλος, θα αναλυθεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και η έννοια της βιοοικονομίας, καθώς και σχέδια προώθησής της.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 20

Σε αυτή την ενότητα, γίνεται ανάλυση στα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο παγκοσμίως, όσο και στον ελλαδικό χώρο. Παρουσιάζονται και περιγράφονται κλάδοι οι οποίοι επωφελούνται οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά από το κυκλικό μοντέλο και την συνεχή ανάπτυξή του. Επιπλέον, υπογραμμίζονται καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Τέλος γίνεται μία ανάλυση των εμποδίων που συναντούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ενταχθούν στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 15

Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε την έννοια των οικοσυστημάτων αλλά και των προστατευόμενων περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεων που έχει στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η σημασία του αγροδιατροφικού μοντέλου και η σημαντικότητα της προστασίας της φύσης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στην κυκλική οικονομία βασικό ρόλο φαίνεται να έχει το καταναλωτικό μοντέλο, αφού ερευνάται η συμπεριφορά του καταναλωτή στην αλλαγή από τη γραμμική οικονομία στην κυκλική. Τέλος, γίνεται ανάπτυξη του ζητήματος της προστασίας του πλανήτη σε συνδυασμό με την κοινωνική δικαιοσύνη.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 20

Αντικείμενα Κατάρτισης

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412

    Άνεργος