Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

και Δικτύων

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Στο παρόν πρόγραμμα περιγράφονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και οι εργασίες του Τεχνικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων. Ο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων είναι ο επαγγελματίας που εγκαθιστά λειτουργικά συστήματα, αναπτύσσει εφαρμογές υπολογιστών και διακομιστών με πρόσβαση στον ιστό και τη βάση δεδομένων. Εκτελεί επίσης γενική συντήρηση υπολογιστή, εγκαθιστά και διαμορφώνει μικρά τοπικά δίκτυα υπολογιστών.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 20 ώρες
Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως 50ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 30 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος ειναι η ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνικών για την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας και προγραμμάτων υπολογιστών, σε δικτυακό εξοπλισμό. Θα δούμε επίσης πώς να επιδιορθώνουμε σφάλματα, να εγκαθιστούμε και να συντηρούμε την καλωδίωση, καθώς και να διαμορφώνουμε την πρόσβαση χρήστη, τα e-mail, τους εκτυπωτές, τους σαρωτές, τους διακομιστές και τις λειτουργίες ασφάλειας δικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις για την υλοποίηση και τη συντήρηση υποδομών, την πρόσβαση σε εξοπλισμό, τα λειτουργικά συστήματα και τις υπηρεσίες δικτύου και την εφαρμογή δικτύων ασφάλειας και τεχνικών προτύπων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων, να αναγνωρίζει τα δομικά στοιχεία των Η/Υ και των Δικτύων και να κατανοεί τον τρόπο διαμερισμού των πόρων, της ανταλλαγής πληροφοριών και της επικοινωνίας σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Θα γνωρίζει τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και τις αρχές λειτουργίας των Λειτουργικών Συστημάτων. Θα μπορεί να συνθέτει έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και να εγκαθιστά ένα δίκτυο με την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού. Επιπλέον, θα γνωρίζει τον τρόπο οργάνωσης ενός εργαστηρίου συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων και αποτελεσματικής αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος στο λογισμικό (software) ή στο υλικό (hardware). Τέλος, θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις δικτύωσης, από ένα σπίτι μέχρι μια μικρή επιχείρηση.

Σε αυτή την ενότητα ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει την πληροφορική ως μια ενιαία επιστήμη και να διαπιστώσει τις προεκτάσεις της, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής. Σκοπός της ενότητας είναι να αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τις εφαρμογές της και τις κοινωνικές επιπτώσεις της ψηφιακής επανάστασης και να γνωρίζει τη δομή, το υλικό και το λογισμικό ενός υπολογιστή.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 14

Σκοπός της ενότητας είναι η παροχή εισαγωγικών και θεμελιωδών γνώσεων της επιστήμης της Πληροφορικής, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να κατανοεί τη δομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων, τα είδη των δικτύων και τη λειτουργία του διαδικτύου, όπως επίσης και θέματα πρωτοκόλλων επικοινωνίας και ασφαλείας στην πληροφορική.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 15

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος την έννοια του προγράμματος, να γνωρίσει την ιστορία των γλωσσών προγραμματισμού και των ειδών προγραμματισμού, καθώς και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη σωστή δημιουργία προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, θα αντιλαμβάνεται τις τεχνικές της ιεραρχικής σχεδίασης προγραμμάτων, του τμηματικού προγραμματισμού και τη διαδικασία που ακολουθείται από τη σύνταξη του προγράμματος μέχρι την τελική του εκτέλεση από τον υπολογιστή και τη λήψη των αποτελεσμάτων.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 8

Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο σε βασικά θέματα της αρχιτεκτονικής των λειτουργικών συστημάτων και ειδικότερα στην εξοικείωση με έννοιες όπως οι διεργασίες, η διαχείριση μνήμης κ.λ.π., και τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος πολλών χρηστών, σε θέματα της αρχιτεκτονικής των δημοφιλέστερων λειτουργικών συστημάτων και στην έννοια και τη σημασία των πληροφοριακών συστημάτων.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 10

Σκοπός της ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να διακρίνουν τις κατηγορίες των υπολογιστικών συστημάτων, να περιγράφουν τις βασικές αρχιτεκτονικές υπολογιστών, να αναγνωρίζουν τις βασικές μονάδες ενός προσωπικού υπολογιστή, να περιγράφουν την στοιχειώδη λειτουργία και τα κύρια χαρακτηριστικάκάθε βασικής μονάδας ενός προσωπικού υπολογιστή. Σε ότι αφορά τα δίκτυα, να κατανοούν την έννοια του δικτύου υπολογιστών και τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός δικτύου, να αναγνωρίζουν τα είδη χάλκινων καλωδίων (UTP, FTP, STP) και τα χαρακτηριστικά τους, να επεξηγούν τον τρόπο σύνδεσης σταθμών σε δίκτυο με χρήση χάλκινου καλωδίου, να κατηγοριοποιούν τα είδη οπτικών ινών, τα χαρακτηριστικά τους και τον εξοπλισμό που χρειάζεται για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο (media converters) και να γνωρίζουν τον ενεργό εξοπλισμό τοπικού δικτύου (Hub, switch, router).

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 32

Σκοπός της ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν, τις διαφοροποιήσεις των χαρακτηριστικών των επιμέρους τοποθετούμενων συσκευών (μνήμης RAM, βοηθητικών μονάδων μνήμης, επεξεργαστών, πληκτρολογίων και πλήκτρων ειδικών λειτουργιών), να περιγράφουν και να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους μίας μητρικής πλακέτας, να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν και να εξηγούν τη χρήση των θυρών (ports) που μπορεί να συναντήσουν ενσωματωμένες σε μία μητρική πλακέτα, να περιγράφουν και να αναγνωρίζουν τις πιο κοινές βάσεις επεξεργαστών (CPU sockets). Επιπλέον θα μπορούν να επιλέγουν ένα ΛΣ και εφαρμογές για τον χρήστη, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας που θα πραγματοποιεί καθώς και των δυνατοτήτων του υπολογιστικού συστήματος.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 10

Στην ενότητα αυτή ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να αναγνωρίζει και να εντοπίζει προβλήματα που εμφανίζονται στο επίπεδο του υλικού των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων, του λογισμικού και ιδιαίτερα του λειτουργικού συστήματος. Να αναγνωρίζει τους κινδύνους που απειλούν το υπολογιστικό σύστημα και τους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση τους. Να γνωρίζει τι είναι οι ιοί και πώς μπορεί να προστατευτεί το Λ.Σ από αυτούς (πρόληψη). Να περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του τείχους προστασίας και να μπορεί να κάνει ρυθμίσεις σ΄ αυτό. Επιπλέον να μπορεί να κρατά αντίγραφα ασφαλείας και να κάνει επαναφορά αυτών.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 6

Σκοπός της ενότητας είναι ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει πλήρη γνώση πάνω στα τεχνικά θέματα και τις προδιαγραφές του υλικού των υπολογιστικών συστημάτων, είτε αυτά είναι προσωπικά/σταθερά συστήματα είτε φορητά, να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες και προδιαγραφές των περιφερειακών συσκευών, να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του λογισμικού των Η/Υ, τις δημοφιλείς συσκευές δικτύωσης καθώς και στα εργαλεία που απαιτούνται για την κατασκευή δικτύων.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 5

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1410

    Άνεργος