ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ISO 14001

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στην εκπαίδευση αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να οργανώνει, να διευθύνει και να επιθεωρήσει κάθε οργανισμό ιδιωτικό ή δημόσιο που έχει την πιστοποίηση ISO 14001 ή θέλει να την αποκτήσει και χρειάζεται το κατάλληλο προσωπικό. Επίσης, θα γνωρίζει εις βάθος τα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής, τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001, την οργάνωση των επιθεωρήσεων και τον τρόπο σύνταξης των ετήσιων ανασκοπήσεων.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να παρουσιάσει την έννοια της ποιότητας, τα πρότυπα ποιότητας και τις αρχές εφαρμογής των προτύπων ποιότητας. Ακόμα, γίνεται σημαντική αναφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση, την κλιματική αλλαγή, στη ρύπανση και στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τέλος, γίνεται αναφορά στο ISO 14001.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο εκπαιδευόμενος θα αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα οριοθετεί περιβαλλοντικούς στόχους και θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της ανάπτυξης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το ISO 14001. Επιπροσθέτως, θα γνωρίζει τις αρχές διαχείρισης του προσωπικού με βάση το πρότυπο 14001 και θα είναι σε θέση να τις εφαρμόσει κατά την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν την έννοια της ποιότητας και τις βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας. Στη συνέχεια να γνωρίσουν ποια είναι τα πρότυπα ποιότητας καθώς και τους οργανισμούς και τα συστήματα ποιότητας της Ελλάδας. Τέλος, να γνωρίσουν τον κύκλο του Deming και πως συνδέεται με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας, οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να ορίζουν την ποιότητα και να ονοματίζουν τα πρότυπα ποιότητας. Ακόμη, θα μπορούν να διακρίνουν τους οργανισμούς και τα συστήματα ποιότητας της Ελλάδας καθώς και να γνωρίζουν τεχνικές συνεχής βελτίωσης της ποιότητας σύμφωνα με τον κύκλο του Deming.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει διεθνείς συνθήκες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για τη μείωση της βιοποικιλότητας. Ακόμη οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τους ρύπους που είναι υπεύθυνοι για τη ρύπανση του εδάφους, του αέρα και των υδάτων. Επιπρόσθετα, θα γνωρίσουν τις επιπτώσεις της τρύπας του όζοντος και τις διεθνείς συνθήκες αντιμετώπισης. Τέλος θα μάθουν για τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις συνθήκες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης της βιοποικιλότητας. Ακόμη, θα μπορούν να διακρίνουν τους ρύπους που οφείλονται για τη ρύπανση των υδάτων, του αέρα και του εδάφους αλλά και να εντοπίζουν τις επιπτώσεις που έχει η τρύπα του όζοντος και τις συνθήκες αντιμετώπισής της. Τέλος, θα γνωρίζουν σχετικά με τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις αρχές εφαρμογής του ISO 14001. Πιο συγκεκριμένα, θα γνωρίσουν τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό ενός οργανισμού, τη διαδικασία σύνταξης περιβαλλοντικών στόχων και την έννοια της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας εντός του οργανισμού.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το τέλος της εκπαιδευτικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να μπορούν να αναγνωρίσουν τις βασικές αρχές εφαρμογής του ISO 14001 σε έναν οργανισμό και συγκεκριμένα την περιβαλλοντική πολιτική και τους περιβαλλοντικούς στόχους του.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν τη διαδικασία διαχείρισης του προσωπικού μιας επιχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. Ειδικότερα, να μάθουν τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού με γνώμονα τις εκάστοτε ανάγκες του οργανισμού καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιμόρφωσης του.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Στο τέλος της διδακτικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να προγραμματίζουν την απόκτηση ανθρωπίνου δυναμικού με κριτήρια τις ανάγκες του οργανισμού και να αναθέτουν τα κατάλληλα καθήκοντα στους πλέον κατάλληλους ανθρώπους για την δουλειά. Ακόμη, να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις θέσεις εργασίας, να υλοποιούν προγράμματα αξιολόγησης των επιδόσεων του προσωπικού της επιχείρησης και να διακρίνουν τη σχέση μεταξύ της ανάλυσης και της περιγραφής της θέσης εργασίας καθώς και τη διαφορά μεταξύ των εντύπων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της θέσης εργασίας και αυτών που χρειάζονται για την περιγραφή της θέσης εργασίας.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν την εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση σε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ακόμη, θα μάθουν τη διαδικασία επιθεώρησης, τα εργαλεία εκτέλεσής της και τις μεθόδους της.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Σε αυτή την ενότητα οι επιμορφωμένοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα βασικά σημεία και παραγράφους του ISO 19011:2018 και των απαιτήσεων που πηγάζουν από το πρότυπο καθώς και τις οδηγίες του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011:2018 και της λογικής τους. Ακόμη θα μπορούν να αξιοποιήσουν πρακτικά τη θεωρητική βάση και τα περιεχόμενα των οδηγιών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011:2018. Τέλος, θα αναγνωρίζουν τις αρχές και τις οδηγίες του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011:2018, στη διαχείριση ενός προγράμματος επιθεωρήσεων, καθώς και στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης.

Σκοπός

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν τι περιλαμβάνει η ανασκόπηση της διοίκησης κατά την εφαρμογή του ISO 14001. Πιο συγκεκριμένα, να γνωρίσουν τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου και τις ενέργειες συνεχούς βελτίωσης και των διορθωτικών ενεργειών καθώς και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης σε έναν οργανισμό.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα εντοπίζουν τι περιλαμβάνει η ανασκόπηση διοίκησης σύμφωνα με το ISO 14001 καθώς και θα διακρίνουν τις διορθωτικές ενέργειες και τις πρακτικές βελτίωσης σε έναν οργανισμό. Τέλος, θα μπορούν να εφαρμόζουν αρχές αξιολόγησης περιβαλλοντικής επί

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

ΕΔΡΑ:

Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Ακαδημίας 98-100 : 210 710 1410, email  info@ustudies.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr