ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο περιγράφει τη διαδικασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, τις κατηγορίες αποβλήτων, τα στάδια επεξεργασίας τους και τις προδιαγραφές ποιότητας επεξεργασίας. Επιπλέον, αναλύει τις αρχές μηχανολογίας και αυτοματισμών και τις εργασίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων. Τέλος, περιγράφει τρόπους για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση ρύπανσης, καθώς και την τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος και των οργανισμών που ζουν σε αυτό.

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τις βασικές αρχές της Βιοχημείας. Ακόμα να κατανοήσει την ανάγκη για θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Έπειτα, να αναγνωρίζει τα συστήματα διαχείρισης, με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO. Επιπλέον σκοπός είναι, ο συμμετέχων να ενημερωθεί σχετικά με τις επιπτώσεις των διάφορων βιομηχανικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, αλλά και στην υγεία των ανθρώπων. Οι Αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Ο ωφελούμενος οφείλει να αναγνωρίζει τα διάφορα απόβλητα και τα γνωρίσματά τους, για να μπορεί να κατανοεί τα στάδια επεξεργασίας τους. Το πρόγραμμα σκοπεύει να ενημερώσει για όλα τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς και για τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση και τη δειγματοληψία των ρύπων. Επιπλέον, στόχος είναι η σωστή ενημέρωση του ωφελούμενου σχετικά με τον εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία αποβλήτων, και τη συντήρησή του. Τέλος, ο ωφελούμενος οφείλει να πληροφορηθεί σχετικά με την βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης, τις διαδικασίες δειγματοληψίας και μετρήσεων των ρύπων και για τη διαχείριση της ομάδας έργου που ασχολείται με τη επεξεργασία των απορριμμάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν βασικές αρχές βιοχημείας και τους νόμους για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση. Θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη αποβλήτων, τα στάδια επεξεργασίας τους και τα διάφορα συστήματα διαχείρισης και διάθεσής τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να καταλάβουν τη σημασία των αυτοματισμών των μηχανημάτων, των οργάνων και του εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για όλη τη διαδικασία επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων. Τέλος οι ωφελούμενοι θα μπορούν να αναγνωρίσουν τις διαδικασίες δειγματοληψίας και μέτρησης των ρύπων, με σκοπό την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, για την προστασία αυτού και της ανθρώπινης υγείας.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της βιοχημείας και πως αυτές μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί και το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά γύρω από ό,τι αφορά την ανακύκλωση των προϊόντων. Σημαντικά είναι τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν οριστεί από διεθνή πρότυπα. Επιπλέον θα αναλυθούν περεταίρω οι θετικές και αρνητικές επιρροές της βιομηχανικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. Τέλος, θα γίνει αναφορά στις βασικές αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές της Βιοχημείας
 • Να αναγνωρίζουν τη νομοθεσία γύρω από το περιβάλλον και την ανακύκλωση
 • Να αναγνωρίσουν τα διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Να κατανοούν τις βιομηχανικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
 • Να γνωρίζουν τις αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας

Σκοπός

Στην παρούσα ενότητα σκοπός είναι η αναγνώριση βασικών κατηγοριών και γνωρισμάτων των αποβλήτων. Γίνεται ανάλυση των τύπων των αποβλήτων, καθώς και των σταδίων επεξεργασίας τους. Με βάση κάθε χώρα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές επεξεργασίας αποβλήτων και διατήρησης της ποιότητάς τους, μέσω διαδικασιών όπως η ανακύκλωση. Κάθε μία θεσπίζει νόμους και κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων. Συνεπώς γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των νόμων, οι οποίοι λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας και του πλανήτη. Τέλος, αναφέρονται οι αρχές της μηχανολογίας, καθώς και οι λειτουργίες των διάφορων αυτοματισμών.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες και τα γνωρίσματα των αποβλήτων.
 • Να κατανοούν τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας αποβλήτων.
 • Να αντιλαμβάνονται ποιες είναι οι προδιαγραφές για την ποιότητα των αποβλήτων.
 • Να αναγνωρίζουν τις αρχές της μηχανολογίας και τους διάφορους αυτοματισμούς.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η κατανόηση των διάφορων συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων. Για αυτές τις διαδικασίες τα απόβλητα πολλές φορές διατίθενται σε τρίτους, όπως οι διάφοροι εξωτερικοί φορείς επεξεργασίας απορριμμάτων. Επιπλέον, αναγνωρίζονται τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων και των ανακυκλωμένων αποβλήτων. Ακόμα, είναι σημαντική η κατανόηση της αντιμετώπισης και επίλυσης των ζητημάτων της ρύπανσης. Τέλος γίνεται προσπάθεια αναφοράς και ανάλυσης των οργάνων μετρήσεων και δειγματοληψίας των αποβλήτων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν τα συστήματα επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων
 • Να γνωρίζουν τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων και την επεξεργασία των ανακυκλωμένων απορριμμάτων
 • Να βρίσκουν μεθόδους αντιμετώπισης και αποκατάστασης της ρύπανσης
 • Να γνωρίζουν τα όργανα μετρήσεων και δειγματοληψίας των αποβλήτων

Σκοπός

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο χειρισμός και η συντήρηση του εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται στη διαχείριση απορριμμάτων. Γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της βαθμονόμησης των οργάνων που χρησιμοποιούνται, καθώς και της συνδεσμολογίας τους. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές διαδικασίες δειγματοληψίας και μετρήσεων των ρύπων οι οποίες πρέπει να κατανοηθούν. Τέλος, αναλύεται η διαχείριση της ομάδας έργου ευθύνης, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η προσπάθεια όσων διαχειρίζονται τις εργασίες επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις διαδικασίες χειρισμού και συντήρησης του εξοπλισμού
 • Να αναγνωρίζουν πως βαθμονομούνται τα όργανα και ποια η συνδεσμολογία τους
 • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες δειγματοληψίας και μετρήσεων ρύπων
 • Να κατανοούν τη διαχείριση ομάδας έργου

Ο ωφελούμενος θα μπορέσει να καταλάβει τις κατηγορίες ψηφιακών περιβαλλόντων σχεδίασης, καθώς να οργανώσει και να σχεδιάσει διάφορες σχεδιαστικές προβολές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που είναι σε οικολογική και αισθητική αρμονία με το περιβάλλον.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 30

Ο σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση των ωφελουμένων με τα εργαλεία και τις εντολές των βασικών αλλά και προχωρημένων, εφαρμογών διαδικτύου τις αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οργάνωσης ημερολογίου – επαφών – έτσι ώστε να βοηθήσουν στην επεξεργασία διαδικτυακών εφαρμογών. Με το πέρας της ενότητας ο ωφελούμενος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, τη λειτουργία και τη χρήση του. Θα γνωρίζει τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα είναι σε θέση να οργανώσει τα μηνύματα τους σε φακέλους, να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει τις επαφές, το ημερολόγιο και τις εργασίες, να αναζητήσει μηνύματα και να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που σχετίζονται με δημιουργία, αποστολή, κοινοποίηση, λήψη, διαγραφή μηνυμάτων, απάντηση μηνύματος στον αποστολέα και απάντηση σε όλα τα μέλη εισερχόμενου μηνύματος, προώθηση μηνύματος, επισύναψη αρχείων σε μήνυμα, παραλαβή-άνοιγμα και αποθήκευση επισυναπτόμενων αρχείων κ.λ.π.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 20

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

ΕΔΡΑ:

Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Ακαδημίας 98-100 : 210 710 1410, email  info@ustudies.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr