ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDING

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που σημειώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, εκτός των υπολοίπων επιπτώσεων της, έδωσε μια τεράστια ώθηση στους οικιακούς αυτοματισμούς και στο «έξυπνο σπίτι» με τις διασυνδεμένες συσκευές που ελέγχει ο κάτοικος του ακόμα και από απόσταση. Σκοπός της ύπαρξης του «έξυπνου σπιτιού» είναι να δώσει άνεση, διευκολύνσεις, ψυχαγωγία και ασφάλεια στον χρήστη, βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής του, αλλά και να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας που είναι αναγκαία στην σύγχρονη εποχή με τα ορατά προβλήματα της περιβαλλοντικής ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής και της συνεχιζόμενης εξάντλησης των φυσικών πόρων.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 20 ώρες
Ώρες συγχρονης εξ αποστάσεως 50 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 30 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν απαραίτητα στοιχεία για την διαχείριση και την συντήρηση κτιρίων και  θα αποκτήσουν γνώσεις για τις ψηφιακές επικοινωνίες και τις τεχνολογίες δικτύων ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν την έξυπνη διαχείριση και τη συνεχή βελτιστοποίηση-αυτοματοποίηση των κτιρίων και να μπορούν να αξιοποιούν τα τεχνολογικά εργαλεία έξυπνης διαχείρισης (BMS, BIM, Internet of Things κ.ά.) των έξυπνων σπιτιών, αλλά και την υλοποίηση έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την χρήση της τεχνολογίας του παγκόσμιου αποδεκτά προτύπου KNX.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των διδακτικών ενοτήτων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτεί η διαχείριση και συντήρηση εγκαταστάσεων και να κατανοούν τις ευρύτατα χρησιμοποιούμενες στην εποχή μας ψηφιακές επικοινωνίες δεδομένων και τον τρόπο λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των δικτύων υπολογιστών και τις εφαρμογές τους στην τεχνολογία έξυπνων σπιτιών και των συστημάτων διαχείρισης κτιρίων

Σκοπός

Με το πέρας αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει την έννοια της διαχείρισης εγκαταστάσεων, τα καθήκοντα και τις ευθύνες του διαχειριστή εγκαταστάσεων και το ευρύ φάσμα λειτουργιών και υπηρεσιών υποστήριξης που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτεί η διαχείριση και συντήρηση εγκαταστάσεων. Επιπλέον θα μπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο του Facility manager, έχοντας γνώση στο πώς θα διασφαλίσουν την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και του προσωπικού και στο πώς θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαχείρισης της συντήρησης εγκαταστάσεων σε όλο το φάσμα των σύγχρονων επιχειρησιακών συνθηκών.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γίνει μια αναφορά στις ψηφιακές επικοινωνίες δεδομένων. Γίνεται περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης των τηλεπικοινωνιών καθώς και των τεχνολογιών δικτύων επικοινωνιών. Ακόμη, οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με τα τοπικά δίκτυα και τη διαδικτύωση των έξυπνων συσκευών.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ψηφιακές επικοινωνίες δεδομένων και τον τρόπο λειτουργίας τους και να εξοικειωθούν με τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών και τη διαδικτύωση έξυπνων συσκευών, γνώσεις ιδιαίτερα χρήσιμες στην εποχή μας με εφαρμογές πολλούς τομείς, όπως στις τεχνολογίες έξυπνου σπιτιού.

Σκοπός

Η ανάγκη ενεργειακής διαχείρισης σε κτίρια και βιομηχανίες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα με προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να γίνει μια περιγραφή των έξυπνων σπιτιών, τα οποία στοχεύουν επίσης στην εξοικονόμηση ενέργειας, και των λειτουργιών τους, καθώς και στον οικιακό και κτιριακό αυτοματισμό. Γίνεται μνεία σε παραδείγματα αυτοματισμών ελέγχου έξυπνου σπιτιού και κατονομάζονται τα πρωτόκολλα των συστημάτων του κτιριακού αυτοματισμού.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τι είναι τα έξυπνα σπίτια, τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των έξυπνων σπιτιών. Επιπροσθέτως, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν παραδείγματα αυτοματισμών ελέγχου των έξυπνων σπιτιών και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τα πρωτόκολλα συστημάτων αυτοματισμού, τα οποία χρησιμοποιούνται στα έξυπνα σπίτια.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση της δομής των έξυπνων εφαρμογών (BUS) και των λειτουργιών ελέγχου καθώς και η περιγραφή του συστήματος διαχείρισης κτιρίου (BMS). Ακόμη, στους σκοπούς της ενότητας περιλαμβάνεται και η αναφορά στο Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (BEMS). Δίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και τα οφέλη των προαναφερθέντων συστημάτων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας θα γίνει γνωστή στους εκπαιδευόμενους η εσωτερική δομή και οι εφαρμογές των έξυπνων εφαρμογών BUS και η τυποποίησή τους και οι βασικές λειτουργίες των συστημάτων BMS, BIM και BEMS που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των κτιρίων και την εξοικονόμηση.

Σκοπός

Στους σκοπούς της συγκεκριμένης ενότητας περιλαμβάνεται η παρουσίαση των έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι εφαρμογές χρήσης τους. Εκτίθεται η διαφοροποίηση των ανοιχτών και κλειστών τεχνικών, με τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν έξυπνες εγκαταστάσεις. Έτσι θα μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των δυνατοτήτων και των λύσεων που προσφέρουν οι διάφορες εταιρείες. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν τα βασικά υλικά και τις συσκευές που αποτελούν μια έξυπνη εγκατάσταση ΚΝΧ ΤΡ1 και την επικοινωνιακή διασύνδεσης των τμημάτων αυτών, των κανόνων που τη διέπουν, όπως επίσης και των δυνατοτήτων που δίνει μία έξυπνη εγκατάσταση KNX.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι ικανοί να γνωρίζουν την έννοια των έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των συμβατικών και των έξυπνων εγκαταστάσεων. Επιπροσθέτως, να κατανοούν τις τεχνικές των έξυπνων εγκαταστάσεων και να είναι γνώστες των βασικών χαρακτηριστικών και της ορολογίας ΚΝΧ και να γνωρίζουν τη δομημένη τοπολογία bus εγκατάστασης ΚΝΧ ΤΡ1, τις συσκευές- εξαρτήματα μιας εγκατάστασης ΚΝΧ ΤΡ1 και πως να αντιμετωπίζουν βλάβες και καταστάσεις λειτουργιών εγκαταστάσεων ΚΝΧ ΤΡ1 στην πράξη.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γίνουν γνωστές οι δυνατότητες, η χρήση και οι τρόποι αξιοποίησης του λογισμικού ΕΤS4.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να γνωρίζουν τη βασική δομή και τις βασικές οθόνες εργασίας του λογισμικού. Ακόμη θα είναι σε θέση να δημιουργούν αρχεία ασφαλείας για τα έργα τους και να γνωρίζουν πώς θα εισάγουν στο ETS4 τις βάσεις για τα έξυπνα υλικά που δημιουργούν οι κατασκευαστές των ΚΝΧ συσκευών. Θα είναι ικανοί να γνωρίζουν τις βασικές δυνατότητες του ETS4 για να προγραμματίζουν, να ξεκινούν και να παρακολουθούν τη λειτουργία μιας υπάρχουσας ΚΝΧ ΤΡ1 εγκατάστασης.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γίνουν γνωστές οι δυνατότητες, η χρήση και οι τρόποι αξιοποίησης του λογισμικού ΕΤS4.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να γνωρίζουν τη βασική δομή και τις βασικές οθόνες εργασίας του λογισμικού. Ακόμη θα είναι σε θέση να δημιουργούν αρχεία ασφαλείας για τα έργα τους και να γνωρίζουν πώς θα εισάγουν στο ETS4 τις βάσεις για τα έξυπνα υλικά που δημιουργούν οι κατασκευαστές των ΚΝΧ συσκευών. Θα είναι ικανοί να γνωρίζουν τις βασικές δυνατότητες του ETS4 για να προγραμματίζουν, να ξεκινούν και να παρακολουθούν τη λειτουργία μιας υπάρχουσας ΚΝΧ ΤΡ1 εγκατάστασης.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

ΕΔΡΑ:

Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Ακαδημίας 98-100 : 210 710 1410, email  info@ustudies.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr