3D Μοντελοποίηση & 3D Εκτύπωση

Σύντομη  περιγραφή

Ως  design ορίζεται η έμπνευση, ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός έργου. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, επήλθε τεράστια αλλαγή στο τρόπο με τον οποίο η έμπνευση περνάει από το σχέδιο στην υλοποίηση. Η 3Δ εκτύπωση αποτελεί μια νέα τεχνολογία που συνεχώς εξελίσσουμε και ανακαλύπτουμε και  βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε διάφορους τομείς όπως η αεροδιαστημική και η ιατρική. Με το πέρας του προγράμματος, ο ωφελούμενος θα κατανοεί τις βασικές αρχές του design, τα χαρακτηριστικά, τις τεχνικές και τις εφαρμογές της εκτύπωσης 3Δ αντικειμένων, καθώς και τις έννοιες διαχείρισης χρόνου και την καινοτομία στην επιχείρηση. Ακόμη, θα είναι σε θέση να δημιουργεί ψηφιακά μοντέλα με τη βοήθεια λογισμικών και να κατανοεί τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της διαδικασίας.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 70 ώρες
Ώρες συγχρονης εξ αποστάσεως 75 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 55 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 Μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο δίνει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την πλήρη κατανόηση της έννοιας της 3Δ  Μοντελοποίησης, της 3Δ Εκτύπωσης, αλλά και των αρχών του Σχεδιασμού/ Design. Σημαντική εμβάθυνση γίνεται στην έννοια του σχεδιασμού, στην περιγραφή του Σχεδιαστή και στη σχέση μεταξύ δημιουργού/κοινού. Ακολούθως, αναλύονται οι έννοιες της τρισδιάστατης μοντελοποίησης και αναφέρονται οι απαραίτητες δεξιότητες που οφείλει να κατέχει ένας σχεδιαστής 3Δ μοντέλων, ενώ γίνεται αναφορά στα λογισμικά 3Δ σχεδίασης. Εκτενής περιγραφή γίνεται στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Προσθετικής Κατασκευής (ΠΚ) και της περιβαλλοντικής διασφάλισης, με τη μείωση ρύπων και την ανακύκλωση των υλικών. Επίσης, σημαντική είναι η παράθεση των τομέων εφαρμογής της ΠΚ καθώς και όλων των μεθόδων και των υλικών που αξιοποιεί. Παράλληλα, γίνεται εισαγωγή στην έννοια της καινοτομίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη χρήση της ΠΚ σε αυτές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας του παρόντος προγράμματος ο ωφελούμενος θα κατανοεί τις βασικές αρχές του design, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες, τις τεχνικές και τις εφαρμογές της εκτύπωσης τρισδιάστατων αντικειμένων, καθώς και τις έννοιες της διαχείρισης χρόνου και την καινοτομία στην επιχείρηση.

Θα είναι σε θέση, πιο συγκεκριμένα, να βρίσκει μια συναρπαστική και χρήσιμη ιδέα, να δημιουργεί το ψηφιακό μοντέλο  με τη βοήθεια πηγών μάθησης και λογισμικού, να επιλέγει τις κατάλληλες τιμές για τις παραμέτρους της 3Δ μοντελοποίησης ανάλογα με τις απαιτήσεις του και να κατανοεί τη σπουδαιότητα, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της διαδικασίας. Ακόμη, θα γνωρίζει τις τεχνικές της προσθετικής εκτύπωσης και τα χαρακτηριστικά εκάστης μεθόδου, θα διαχωρίζει τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θα επιλέγει ποιο από αυτά αρμόζει περισσότερο στο 3d printing project του, θα παραμετροποιεί τον τρισδιάστατο εκτυπωτή με τρόπο τέτοιον ώστε να προσεγγίζει την αποτελεσματικότερη και πιο συμβατή με τις προδιαγραφές εκτύπωση και θα αντιλαμβάνεται τον τρόπο που κάθε μεταβλητή του εκτυπωτή αφήνει το αποτύπωμά της στο τρισδιάστατο μοντέλο που θα παραχθεί.

Θα γνωρίζει, επίσης, τις βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση των επιχειρήσεων, την διαχείριση χρόνου και την καινοτομία που πρέπει να συνυπάρχουν σε κάθε χώρο της σύγχρονης επιχείρησης.

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν το design. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά και οι εφαρμογές του design, ο ρόλος, τα γνωρίσματα, οι υποχρεώσεις, τα εργαλεία, οι αρετές ενός σχεδιαστή και η σχέση του με το κοινό και τους πελάτες , οι βασικές αρχές του σχεδιασμού και η σχέση με την τεχνολογία. Επίσης, θα γίνει αναφορά στον βιομηχανικό σχεδιασμό και στις αρχές που τον διέπουν, καθώς και στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Στη συνέχεια γίνεται η αναλυτική παρουσίαση της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και αντικειμένων, των περιορισμών που προκύπτουν κατά την αλληλεπίδραση. Τέλος, γίνεται αναφορά στη διαδικασία των μεθόδων και των φάσεων του ορθού και αποτελεσματικού σχεδιασμού.
Στόχος της παρούσας ενότητας είναι όταν οι αναγνώστες την ολοκληρώσουν να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις αρχές, τις μορφές, τις φάσεις και τη διαδικασία του σχεδιασμού και να κατανοούν τον ρόλο, τα χαρακτηριστικά, τις συνδέσεις και τις μεθόδους εργασίας ενός σχεδιαστή. Παράλληλα, θα μπορούν να περιγράψουν την σχέση αντικειμένων και ανθρώπων, την πορεία της δημιουργικής διαδικασίας κατά τον σχεδιασμό, τους περιορισμούς και τα προβλήματα που προκύπτουν, τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός ορθά σχεδιασμένου προϊόντος, καθώς και τις έννοιες του βιομηχανικού και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού.
Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 24
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι ο ωφελούμενος να έρθει σε επαφή και να κατανοήσει την έννοια, τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές της τρισδιάστατης μοντελοποίησης.
Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι εύρεσης μιας ιδέας, καθώς και η σπουδαιότητα της εξάσκησης, οι πηγές εκμάθησης και οτιδήποτε άλλο πρέπει να υπάρχει στη φαρέτρα κάθε επίδοξου σχεδιαστή 3Δ μοντέλων.
Στη συνέχεια, αναλύονται οι βασικές αρχές που διέπουν την τρισδιάστατη μοντελοποίηση και τα εργαλεία επεξεργασίας των 3Δ μοντέλων που προκύπτουν από αυτή, αλλά και η χρήση των τροποποιητών στην όλη διαδικασία σχεδιασμού 3Δ Μοντέλων.
Για να αποκτήσει ο ωφελούμενος μια καλύτερη σχέση με τη διαδικασία της μοντελοποίησης παρουσιάζονται λεπτομερώς οι μεθοδολογίες Σχεδιασμού 3Δ Μοντέλων, το απαραίτητο λογισμικό και όλες οι ορθές τακτικές τρισδιάστατης μοντελοποίησης ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η βέλτιστη τρισδιάστατη εκτύπωση.
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι ο κάθε ωφελούμενος να είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές αρχές, τις τεχνικές και τα χαρακτηριστικά της τρισδιάστατης μοντελοποίησης και να μπορεί εφευρίσκει ένα θέμα, να αναζητά βοήθεια στις κατάλληλες διαδικτυακές ή συμβατικές πηγές γνώσης και να κατανόει ποια εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιήσει και με ποιες μεθόδους για να σχεδιάσει, να επεξεργαστεί και να τροποποιήσει ένα μοντέλο 3Δ.
Επίσης, οι αναγνώστες θα είναι σε θέση να διαλέξουν ποιο λογισμικό είναι το καταλληλότερο για εκείνους για το μοντέλο που θέλουν να παράξουν καθώς και να εφαρμόσουν τις βέλτιστες και αποδοτικότερες τακτικές σχεδιασμού.
Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 19
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση της έννοιας και των βασικών αρχών της προσθετικής κατασκευής, δηλαδή της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση όλης της διαδικασίας από τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου με τη βοήθεια υπολογιστή έως την παραγωγή του τελικού προϊόντος από τον εκτυπωτή. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται, επίσης, στις παραμέτρους που επηρεάζουν τις συνθήκες της εκτύπωσης αλλά και τις ιδιότητες του αντικειμένου που θα παραχθεί. Τέλος, η προσθετική κατασκευή είναι μια σχετικά νέα και αχαρτογράφητη ακόμη τεχνολογία και αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών οι οποίοι μέσω πειραμάτων τα οποία περιγράφονται στην ενότητα 3 προσπαθούν να καταγράψουν τον τρόπο που διάφορες μεταβλητές επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εκτύπωσης.
Στόχος της ενότητας είναι ο ωφελούμενος να γνωρίσει τις αρχές της προσθετικής κατασκευής, τη χρησιμότητα και τα χαρακτηριστικά της. Στο τέλος της ενότητας, θα κατανοεί τη διαδικασία που απαιτείται για να παραχθεί ένα πλήρες, αποδοτικό και εντός των προδιαγραφών τρισδιάστατο μοντέλο καθώς και τις παραμέτρους που επηρεάζουν κάθε βήμα της διεργασίας παραγωγής του.
Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 10
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι ο ωφελούμενος να έρθει σε επαφή και να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης προσθετικής κατασκευής στη βιομηχανία, καθώς και τα πολυάριθμα οφέλη στην περιβαλλοντική διασφάλιση και την ανακύκλωση.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα της ενότητας αυτής είναι στο τέλος της ανάγνωσης κάθε ωφελούμενος να είναι σε θέση να γνωρίζει τις προκλήσεις εφαρμογής της προσθετικής παραγωγής, την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, τις τάσεις και τα οφέλη της προσθετικής κατασκευής στην παραγωγικής διαδικασία καθώς και τον αντίκτυπό της στην αλυσίδα εφοδιασμού, τα διάφορα τμήματα της βιομηχανίας και τις μετασχηματιστικές δυνατότητες.
Επίσης, οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης τρισδιάστατης εκτύπωσης στη βιομηχανία και την παραγωγή.
Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 20
Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 3

Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 47

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι ο ωφελούμενος να έρθει σε επαφή και να κατανοήσει τις πρακτικές εφαρμογές της χρήσης προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης σε τομείς της βιομηχανίας, της αεροδιαστημικής, της εκπαίδευσης, της υγείας και άλλων, με ουσιαστικά παραδείγματα, και να κατανοήσει τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα της ενότητας αυτής είναι ο κάθε ωφελούμενος να είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποιους τομείς εφαρμόζεται η χρήση της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης, τα οφέλη που προκύπτουν και τους λόγους που η όξυνση της δημιουργικότητας στους τομείς εφαρμογής των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε σπουδαίες καινοτομίες.
Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 30
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές, τις μεθόδους και τα χαρακτηριστικά της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Με ιδιαίτερη προσοχή και λεπτομέρεια παρουσιάζεται για τον λόγο αυτόν και η δημοφιλής μέθοδος προσθετικής κατασκευής FFF, καθώς και τα βήματα και οι διεργασίες ολοκλήρωσής της. Εξίσου μεγάλη σημασία δίνεται, όμως, και στην περιγραφή της δομής, των μηχανικών ιδιοτήτων και των δυνατοτήτων των εκτυπωτών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτύπωση τρισδιάστατων αντικειμένων ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κάνει την κατάλληλη επιλογή πάντα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ψηφιακού μοντέλου, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχει θέσει και τα περιθώρια κόστους και χρόνου που διαθέτει.
Προσδοκία μας είναι μετά τη μελέτη της παρούσας ενότητας ο ωφελούμενων να γνωρίζει και να κατανοεί πλήρως τις αρχές της προσθετικής κατασκευής και τις σύγχρονες μεθόδους εφαρμογής της, με σημαντικότερη τη μέθοδο FDM, και τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης, θα μπορεί να περιγράψει τη δομή, την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή, το κόστος αγοράς ενός τέτοιου εκτυπωτή και τις κατηγορίες και τις ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται.
Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 8
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η εκτενής παρουσίαση και μελέτη των ιδιοτήτων του νήματος που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Αναλύονται οι κατηγορίες υλικών εκτύπωσης, ο τρόπος κατασκευής τους, οι εφαρμογές τους καθώς και οι θερμικές, φυσικές και μηχανικές ιδιότητές τους.
Στόχος είναι όταν ο ωφελούμενος ολοκληρώσει την ενότητα να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τρισδιάστατων αντικειμένων και τα οποία αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες μορφοποίησης του τελικού προϊόντος. Έτσι, γίνεται διεξοδική περιγραφή κάθε τύπου υλικού, των ιδιοτήτων, των χρήσεων και των χαρακτηριστικών του. Παράλληλα, παρατίθεται και η διαδικασία δημιουργίας και κατασκευής των νημάτων τα οποία εξωθούμενα από το ακροφύσιο του εκτυπωτή και υπό τις κατάλληλες παραμετροποιήσεις, δίνουν σάρκα και μορφή στα μοντέλα μας.
Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 10
Στόχος της ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να γνωρίσουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν την τρισδιάστατη εκτύπωση και την ποιότητα και την αξία του τελικού προϊόντος της διαδικασίας αυτής. Έτσι, εάν γίνουν χειριστές ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή θα κατανοούν ποιες συνθήκες θα πρέπει να επεξεργαστούν με τη χρήση λογισμικού ή απευθείας στο μηχάνημα για να παράξουν ένα τρισδιάστατο αντικείμενο που θα πληροί τις προδιαγραφές που έχουν θέσει. Τέλος, γίνεται και η αναλυτική παρουσίαση των συνθηκών αυτών, οι οποίες είναι κυρίως οι παράμετροι σήματος, ελέγχου και θορύβου και αφορούν συνήθως τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του εκτυπωτή και των αναλώσιμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και το σχέδιο και τις επιλογές παραμετροποίσης που έχει κάνει ο χειριστής, και των επιδράσεών τους στο τελικό αποτέλεσμα.
Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 12
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι ο ωφελούμενος να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης με τη βοήθεια πειραμάτων και πρακτικών εφαρμογών . Για τον λόγο αυτόν, περιγράφονται αναλυτικά τρία διαφορετικά πειράματα τα οποία αποσκοπούν στον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ των παραμέτρων της εκτύπωσης και των ιδιοτήτων του στοιχείου που παράγεται, μέσω της δημιουργίας πειραματικών δοκιμίων, της χρήσης κατάλληλων μεθόδων πειραματικού σχεδιασμού, βελτιστοποίησης και ανάλυσης και της αναφοράς σε σχετική βιβλιογραφία και αντίστοιχα πειράματα. Επίσης, παρατίθεται ένα πλήθος πρακτικών εφαρμογών της τρισδιάστατης εκτύπωσης, του τρόπου κατασκευής τους και της χρηστικότητάς τους.
Στόχος μας είναι όταν ολοκληρωθεί η ενότητα αυτή ο ωφελούμενος να έχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την επιρροή των παραμέτρων της τρισδιάστατης εκτύπωσης στις ιδιότητες του αντικειμένου που θα παραχθεί. Θα είναι σε θέση να κατανοεί τον ρόλο κάθε μεταβλητής στη διαδικασία της εκτύπωσης, να υποθέτει την επίδραση κάθε αλλαγής και παραμετροποίησης στο τελικό αποτέλεσμα και επομένως να επιλέγει τις κατάλληλες και αποδοτικότερες τιμές για τις παραμέτρους αυτές. Θα αναγνωρίζει, επίσης, τη σπουδαιότητα και τη χρηστικότητα της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην πλειοψηφία των τομέων της έρευνας και της παραγωγής, αλλά και στις εφαρμογές της καθημερινότητας.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 44

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών οργάνωσης των σύγχρονων επιχειρήσεων, η αναγνώριση της έννοιας της καινοτομίας και πώς αυτή μπορεί να βελτιώσει και να αναπτύξει την ανάπτυξη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι βασικές μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων, οι βασικές λειτουργίες αυτών και ιδιαίτερα αυτές που είναι κοινές στις περισσότερες από αυτές. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι βασικές οργανωτικές δομές, όπως η ιεραρχική οργάνωση, η οργάνωση μήτρας και η εργοκεντρική μορφή. Ακολουθεί η παρουσίαση των βασικών εννοιών της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης και η παρουσίαση της έννοιας του ανταγωνισμού. Περαιτέρω εμβάθυνση γίνεται σε θέματα καινοτομίας και της συμβολής αυτής στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο κλείνει παρουσιάζοντας τους γενικούς στόχους μιας επιχείρησης
Όταν ολοκληρώσετε την μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση:
• να κατανοείτε την έννοια της επιχείρησης
• να αναγνωρίζετε την οργανωτική δομή παραγωγικών επιχειρήσεων
• να γνωρίζετε τη μορφή και τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης
• να γνωρίζετε τις βασικές μορφές οργάνωσης μιας επιχείρησης
• να κατανοείτε την έννοια του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
• να κατανοείτε και να μπορείτε να προσδιορίζετε επιχειρηματικούς στόχους
• να αντιλαμβάνεσαι την έννοια και τη σπουδαιότητα της καινοτομίας .
• να διαχωρίσεις τους τύπους της καινοτομίας
• να διαχωρίζεις τα μοντέλα καινοτομίας

Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 20

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412

ΑΙΤΗΣΗ

    Άνεργος