Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις φυσικές καταστροφές

Σύντομη  περιγραφή

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο περιγράφει τους τύπους των φυσικών καταστροφών και την κλιματική αλλαγή, που  θεωρούνται βασικοί παράγοντες για την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και συνθηκών. Επιπλέον, αναλύει τη διαχείριση και τη χαρτογράφηση αυτών, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα προγράμματα και τεχνολογίες υπολογιστών (π.χ. συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, τηλεπισκόπηση, GPS). Τέλος παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του κοινωνικού, οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος μετά την οποιαδήποτε καταστροφή.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 74 ώρες
Ώρες συγχρονης εξ αποστάσεως 81 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 45 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 Μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τις αιτίες πρόκλησης των φυσικών καταστροφών και κρίσεων. Ακόμα να κατανοήσει την ανάγκη της διαχείρισης τους αλλά και τις μεθόδους που μπορεί αυτή να επιτευχθεί. Έπειτα, να κατανοήσει τον ρόλο μιας ομάδας που χρειάζεται να διαμορφωθεί για την διαχείριση τους. Ο εκπαιδευόμενος να ξεχωρίσει πρωτίστως τις γεωδυναμικές καταστροφές και τις υδρομετεωρολογικές καταστροφές, που οφείλονται και για την κλιματική αλλαγή. Επιπροσθέτως, να αναγνωρίσει τα αίτια  που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και τις μεθόδους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εν συνεχεία, ο ωφελούμενος να είναι θέση να κατανοήσει τον σκοπό της διαχείρισης των καταστροφών αλλά και την στρατηγική διαχείριση της κρίσης. Ακόμη, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κοινωνική διαχείριση σε περιπτώσεις κρίσεων. Θα είναι σε θέση να μπορεί να κατανοήσει  τον σκοπό του επιχειρησιακού σχεδιασμού όπως και την σύνταξη του. Ο εκπαιδευόμενος μετά το πέρας των ενοτήτων θα είναι μπορεί να κατανοήσει την σημασία της εκτίμησης των φυσικών καταστροφών αλλά και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εκτίμηση των απωλειών, των ζημιών και των επιπτώσεων στην λειτουργία ενός κοινωνικού συνόλου. Θα μπορεί να αντιληφθεί με ακρίβεια τις τεχνικές, που χρησιμοποιούνται για την άρση των επικινδυνοτήτων. Επιπλέον, θα βρίσκεται σε θέση να διακρίνει τον καίριο ρόλο των διαστημικών συστημάτων παρακολούθησης της γης, των συστημάτων παγκοσμίου εντοπισμού GPS και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών GIS. Τέλος, ο αναγνώστης θα προσπαθήσει να κατανοήσει τις μεθόδους για την αποκατάσταση των ζημιών στο φυσικό  περιβάλλον, έπειτα από τις φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, στοχεύει να ενημερώσει τον εκπαιδευόμενο για την εκτίμηση των ζημιών μετά από μια καταστροφή, αλλά και για τα στάδια αποκατάστασης και ανάκαμψης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να εντοπίσει τις φυσικές καταστροφές και κρίσεις αλλά και να αναλογιστεί μεθόδους για την διαχείριση τους. Ακόμα, θα είναι σε θέση να διακρίνει τις γεωδυναμικές καταστροφές, και συγκεκριμένα τα κατολισθητικά φαινόμενα, τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Θα γνωρίζει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, από τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν καταστροφές, όπως και αλλαγές στο κλίμα. Άλλωστε θα έχουν κατακτήσει την γνώση σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως και τις μεθόδους που έχουν καθορίσει τα κράτη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον μέσα από το πρόγραμμα θα έχει κατακτήσει τη γνώση για τα διαστημικά συστήματα παρακολούθησης της γης, με σκοπό να ελέγχονται οι πιθανές καταστροφές και κρίσεις. Θα μπορεί να προσδιορίσει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Συστημάτων GPS και GIS. Τέλος, αφού πρωτίστως έχει κατακτήσει τις γνώσεις για τις φυσικές καταστροφές και κρίσεις, αλλά και τα μέσα με τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυο περιπτώσεις, θα κατακτήσει και γνώσεις για την ανάκαμψη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Εισαγωγή στη διαχείριση φυσικών καταστροφών

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τις αιτίες πρόκλησης των φυσικών καταστροφών και κρίσεων. Ακόμα να κατανοήσει την ανάγκη της διαχείρισης τους αλλά και τις μεθόδους που μπορεί να επιτευχθεί. Στην συνέχεια να κατανοήσει τον ρόλο μιας ομάδας που χρειάζεται να διαμορφωθεί για την διαχείριση.

Δια ζώσης εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 32

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Φυσικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να ξεχωρίσει πρωτίστως τις γεωδυναμικές καταστροφές και τις υδρομετεωρολογικές καταστροφές, που οφείλονται και για την κλιματική αλλαγή. Επιπροσθέτως, να αναγνωρίσει τα αίτια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και τις μεθόδους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 45

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Διαχείριση καταστροφών

Σκοπός μετά το πέρα της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να βρίσκεται σε θέση να κατανοήσει τον σκοπό της διαχείρισης των καταστροφών αλλά και την στρατηγική διαχείριση της κρίσης. Ακόμη, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κοινωνική διαχείριση σε περιπτώσεις κρίσεων. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να μπορεί να κατανοήσει την τον σκοπό του επιχειρησιακού σχεδιασμού όπως και την σύνταξη του.

Σύγχρονη εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 34

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Εκτίμηση φυσικών καταστροφών-Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής στη δια-χείριση φυσικών καταστροφών

Σκοπός μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος, να βρίσκεται σε θέση να κατανοήσει την σημασία της εκτίμησης των φυσικών καταστροφών αλλά και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εκτίμηση των απωλειών, των ζημιών και των επιπτώσεων στην λειτουργία ενός κοινωνικού συνόλου. Ακόμη, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αντιληφθεί με ακρίβεια τις τεχνικές, που χρησιμοποιούνται για την άρση των επικινδυνοτήτων και των άλλων τεχνικών. Επιπλέον, θα βρίσκεται σε θέση να διακρίνει τον καίριο ρόλο των διαστημικών συστημάτων παρακολούθησης της γης, των συστημάτων παγκοσμίου εντοπισμού GPS και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών GIS. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τον ρόλο που κατέχει η έννοια της χαρτογράφησης στην διαχείριση των φυσικών καταστροφών αλλά και των υπολογιστικών εργαλείων αυτής.

Σύγχρονη εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 47

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 5η: Αποκατάσταση ζημιών στο φυσικό περιβάλλον από φυσικές καταστροφές

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο αναγνώστης να κατανοήσει τις μεθόδους για την αποκατάσταση των ζημιών στο φυσικό  περιβάλλον, έπειτα από τις φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, στοχεύει να ενημερώσει τον εκπαιδευόμενο για την εκτίμηση των ζημιών μετά από μια καταστροφή, αλλά και για τα στάδια αποκατάστασης και ανάκαμψης.

Δια ζώσης Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 42

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412

ΑΙΤΗΣΗ

    Άνεργος