Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Οι απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης από ένα στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης είναι τέτοιες και τόσες, που μεταβάλλουν τον υπάλληλο της συγκεκριμένης θέσης σε πολυεργαλείο. Το στέλεχος της γραμματειακής υποστήριξης είναι απαραίτητο να έχει πολλές γενικές και ειδικές γνώσεις, εξαιρετικές δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο που απαιτούν οι σημερινές επιχειρήσεις. Από την ικανότητα στην επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και την εξυπηρέτηση πελατών μέχρι τη συγγραφή επαγγελματικών κειμένων και  την χρήση της νέας τεχνολογίας.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 70 ώρες
Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως 70 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 60 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος  είναι να δημιουργήσει εξειδικευμένα σύγχρονα στελέχη που θα  διαθέτουν τις απαιτούμενες τεχνικές και επιχειρησιακές δεξιότητες για την ολοκληρωμένη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ενός διευθυντικού γραφείου. Οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την πολυεπίπεδη επαγγελματική δραστηριότητα ενός στελέχους γραμματειακής υποστήριξης και θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στον δύσκολο και πολυσχιδή ρόλο του στελέχους της γραμματειακής υποστήριξης σε οποιαδήποτε μεγάλη ή μικρή επιχείρηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο ωφελούμενος θα μπορεί να εργαστεί με επιτυχία σε μία επιχείρηση αναλαμβάνοντας τον ρόλο του στελέχους της γραμματειακής υποστήριξης. Θα μπορεί να συνεργάζεται με συναδέλφους, να επικοινωνεί αποτελεσματικά με πελάτες και συνεργάτες της επιχείρησης ή του τμήματός του και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης.

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο συμμετέχων το μοντέλο της επικοινωνίας και όλες τις πτυχές που διαμορφώνουν την αποτελεσματική επικοινωνία. Παράλληλα, θα αντιλαμβάνεται τη σημασία των δημοσίων σχέσεων για το τμήμα ή τη διεύθυνση μιας επιχείρησης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιηθεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα Δ.Σ.. Επιπλέον, θα γνωρίζει τη μεγάλη σημασία της εξυπηρέτησης πελατών για τη υγιή και βιώσιμη λειτουργία ενός οργανισμού.

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης  46

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να  έρθουν οι εκπαιδευόμενοι σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου και τη διαμόρφωση εκτύπωσης του κειμένου, με τις βασικές λειτουργίες των υπολογιστικών φύλλων, της επεξεργασίας δεδομένων και τη διαμόρφωση εκτύπωσης ενός φύλλου εργασίας.  Επίσης, να εξοικειωθούν με τη χρήση Παρουσιάσεων μέσω Η/Υ, στην καθημερινή, αλλά και στην επαγγελματική ζωή. Τέλος, θα κατανοήσουν    την ορολογία και τις υπηρεσίες του διαδικτύου, τις κύριες λειτουργίες του Internet και τη  χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 60

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. Ο εκπαιδευόμενος θα αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα την αναγκαιότητα της ευπρεπούς  συμπεριφοράς και της σωστής συμπεριφοράς που διασφαλίζουν τόσο τις καλές σχέσεις με τους συναδέλφους και τους πελάτες όσο και την πορεία του μέσα στην ίδια την εταιρεία.

Δια ζώσης Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 10

Σκοπός αυτής της  ενότητας είναι να μάθουμε πως οργανώνονται τα δεδομένα μας, τα μοντέλα των βάσεων δεδομένων, καθώς  και τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Θα μάθουμε πως να σχεδιάζουμε μια βάση δεδομένων, για το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων και θα κάνουμε μια εισαγωγή στην Δομημένη Γλώσσα Ερωταπαντήσεων (SQL).

Δια ζώσης Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης  20

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει την έννοια των προσωπικών δεδομένων και τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, να γνωρίζει τα είδη των εγγράφων και της επαγγελματικής αλληλογραφίας, όπως και τον τρόπο αποτελεσματικής συγγραφής κειμένων. Επιπλέον, αντιλαμβάνεται  τη σημασία της ταξινόμησης και διαβάθμισης εγγράφων και την χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας.

Δια ζώσης Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης  20

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει τα είδη και τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Επιπλέον, θα αντιλαμβάνεται την ορολογία, τη λειτουργία και τις εφαρμογές  των τοπικών δικτύων. Επίσης, θα κατανοεί τη σημασία της τηλεδιάσκεψης και τους τρόπους διεξαγωγής της.

Δια ζώσης Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης  20

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει τον ρόλο ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης και τον τρόπο που θα  χρησιμοποιεί  τις απαραίτητες πληροφορίες που παρέχει για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση μιας επιχείρησης.  Επιπλέον, θα αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των συστημάτων  λήψης αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυίας,  την επιχειρηματική στρατηγική CRM για την μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών μίας επιχείρησης μέσω της αύξησης της ικανοποίησης των πελατών και τον  προγραμματισμό πόρων της επιχείρησης (ERP) ως  μια διαδικασία για τη διαχείριση και την ενσωμάτωση σημαντικών τμημάτων ενός οργανισμού σε ένα ενιαίο σύστημα.

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης   11

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η συνεργασία και η υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και διευθύνσεων μιας επιχείρησης. Επιπλέον, να αντιληφθεί τη σημασία της σωστής  διοργάνωσης επαγγελματικών συναντήσεων και συσκέψεων, όπως επίσης και την υποστήριξη μιας διεύθυνσης ή ενός διευθυντικού γραφείου της επιχείρησης.

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης   13

Αντικείμενα Κατάρτισης

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412

    Άνεργος