Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Η παγκόσμια κοινότητα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα κορυφαία προβλήματα της σύγχρονης εποχής που αφορούν την περιβαλλοντική ρύπανση, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την πορεία προς την εξάντληση των φυσικών πόρων και κυρίως των ορυκτών καυσίμων. Μια από τις σημαντικότερες προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση έχει αποδειχθεί ότι είναι η στροφή προς την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που πλέον αποτελεί κυρίαρχη πολιτική εθνικών κυβερνήσεων και διεθνών φορέων και γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την αύξηση τόσο της χρήσης όσο και της ενεργειακής αποδοτικότητας τους.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 20 ώρες
Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως 50 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 30 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Οι ωφελούμενοι θα γνωρίσουν απαραίτητα στοιχεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τρόπο αξιοποίησης τους και τα θετικά αποτελέσματα που μπορούν να προσφέρουν στα περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα του πλανήτη. Θα ενημερωθούν για τις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθεμιάς από αυτές τις πηγές και τους τρόπους αξιοποίησης τους, αλλά και το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που δημιουργείται γύρω από αυτές.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των διδακτικών ενοτήτων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των διαφόρων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα μπορούν να αξιολογούν όχι μόνο την ενεργειακή αποτελεσματικότητας τους, αλλά και την οικονομική διάσταση των απαιτούμενων επενδύσεων. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν για θέματα ασφάλειας εργασίας και συντήρησης εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ, ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη γνώση που θα προάγει την επαγγελματική τους εικόνα στις ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις ΑΠΕ.

Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες για να πραγματοποιηθούν απαιτούν κατανάλωση ενέργειας σε διάφορες μορφές της. Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα παρουσιαστούν οι μορφές ενέργειας που είναι αξιοποιήσιμες από τον άνθρωπο και η οικονομική και περιβαλλοντική σπουδαιότητα τους και ο τρόπος αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 9

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, θα παρουσιαστούν τρεις σημαντικές πτυχές του ενεργειακού του περιβαλλοντικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, ο τρόπος που συνδέονται μεταξύ τους και οι έννοιες και πληροφορίες που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου του βασικού αιτίου της κλιματικής αλλαγής, την μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας που τροφοδοτεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οδηγεί σε εξάντληση σε αποθέματα μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και πως η αντικατάσταση τους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η πρόταση που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση και επίλυση του ενεργειακού του περιβαλλοντικού προβλήματος.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 30

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα παρουσιαστούν οι Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, όπως διαμορφώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες που υπήρξε ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικό πρόβλημα του πλανήτη και το θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών, όπως προσαρμοζόταν διαχρονικά για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 7

Η εκπαιδευτική ενότητα επικεντρώνεται σε δύο ομάδες θεμάτων που δεν είναι δυνατό να μην αποτελούν αντικείμενα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις, τον τρόπος και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από μια ομάδα ανθρώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης ενός έργου, αλλά και τους κινδύνους που προκαλούν ατυχήματα και τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας από αυτά.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 8

Ανάλυση των δύο από τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμους φυσικούς πόρους που είναι η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια. Αναφορά στις εφαρμογές που παράγουν σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στον πλανήτη, χωρίς να εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην κλιματική αλλαγή.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 14

Σε αυτή την διδακτική ενότητα, ο ωφελούμενος θα γνωρίσει τις πιο σύγχρονες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των οποίων η χρήση κερδίζει συνεχώς έδαφος για να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις στο περιβαλλοντικό και ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Θα παρουσιαστούν πληροφορίες και στοιχεία για την αξιοποίηση και χρήση σαν ενεργειακών πόρων της βιομάζας και των βιοκαυσίμων, των γεωθερμικών συστημάτων και της κυματικής και παλιρροιακής ενέργειας από τα νερά των θαλασσών. Αυτές οι γνώσεις θα είναι χρήσιμες για όλους σε προσωπικό και επαγγελματικό πεδίο για την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τις εξελίξεις στο κλίμα και στην ενέργεια.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 15

Σε αυτή την διδακτική ενότητα, ο ωφελούμενος θα γνωρίσει τις πιο σύγχρονες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των οποίων η χρήση κερδίζει συνεχώς έδαφος για να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις στο περιβαλλοντικό και ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Θα παρουσιαστούν πληροφορίες και στοιχεία για την αξιοποίηση και χρήση σαν ενεργειακών πόρων της βιομάζας και των βιοκαυσίμων, των γεωθερμικών συστημάτων και της κυματικής και παλιρροιακής ενέργειας από τα νερά των θαλασσών. Αυτές οι γνώσεις θα είναι χρήσιμες για όλους σε προσωπικό και επαγγελματικό πεδίο για την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τις εξελίξεις στο κλίμα και στην ενέργεια.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 15

Ο ωφελούμενος σε αυτή τη διδακτική ενότητα θα γνωρίσει την έννοια της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, τα πλεονεκτήματα της και τις σημαντικότερες εφαρμογές της και θα εξοικειωθεί με μια τεχνολογία που αν και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, συνεισφέρει θετικά στην οικονομικότερη και ορθολογικότερη της ενέργειας.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 8

Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθεί η ορθή χρήση και διατήρηση του εξοπλισμού μιας επιχείρησης. Σκοπός είναι η κατανόηση της σημασίας της συντήρησης του εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία του, της βαθμονόμησης των οργάνων μέτρησης και της έννοιας της διακρίβωσης των οργάνων αυτών.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 8

Οι ωφελούμενοι σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουν την διαδικασία και τα εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν στις προσωπικές ή επαγγελματικές επιλογές τους, αλλά και να κατανοούν τους λόγους που οι επιχειρήσεις επιλέγουν την πραγματοποίηση κάποιων επενδυτικών κινήσεων έναντι άλλων που απορρίπτουν.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 4

Αντικείμενα Κατάρτισης

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412

    Άνεργος