Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Οι απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης από ένα στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης είναι τέτοιες και τόσες, που μεταβάλλουν τον υπάλληλο της συγκεκριμένης θέσης σε πολυεργαλείο. Το στέλεχος της γραμματειακής υποστήριξης είναι απαραίτητο να έχει πολλές γενικές και ειδικές γνώσεις, εξαιρετικές δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο που απαιτούν οι σημερινές επιχειρήσεις. Από την ικανότητα στην επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και την εξυπηρέτηση πελατών μέχρι τη συγγραφή επαγγελματικών κειμένων και την χρήση της νέας τεχνολογίας.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 20 ώρες
Ώρες συγχρονης εξ αποστάσεως 50 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 30 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δημιουργήσει εξειδικευμένα σύγχρονα στελέχη που θα διαθέτουν τις απαιτούμενες τεχνικές και επιχειρησιακές δεξιότητες για την ολοκληρωμένη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ενός διευθυντικού γραφείου. Οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την πολυεπίπεδη επαγγελματική δραστηριότητα ενός στελέχους γραμματειακής υποστήριξης και θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στον δύσκολο και πολυσχιδή ρόλο του στελέχους της γραμματειακής υποστήριξης σε οποιαδήποτε μεγάλη ή μικρή επιχείρηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο ωφελούμενος θα μπορεί να εργαστεί με επιτυχία σε μία επιχείρηση αναλαμβάνοντας τον ρόλο του στελέχους της γραμματειακής υποστήριξης. Θα μπορεί να συνεργάζεται με συναδέλφους, να επικοινωνεί αποτελεσματικά με πελάτες και συνεργάτες της επιχείρησης ή του τμήματός του και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης.

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο συμμετέχων το μοντέλο της επικοινωνίας και όλες τις πτυχές που διαμορφώνουν την αποτελεσματική επικοινωνία. Παράλληλα, θα αντιλαμβάνεται τη σημασία των δημοσίων σχέσεων για το τμήμα ή τη διεύθυνση μιας επιχείρησης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιηθεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα Δ.Σ.. Επιπλέον, θα γνωρίζει τη μεγάλη σημασία της εξυπηρέτησης πελατών για τη υγιή και βιώσιμη λειτουργία ενός οργανισμού.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 24

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 30

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. Ο εκπαιδευόμενος θα αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα την αναγκαιότητα της ευπρεπούς συμπεριφοράς και της σωστής συμπεριφοράς που διασφαλίζουν τόσο τις καλές σχέσεις με τους συναδέλφους και τους πελάτες όσο και την πορεία του μέσα στην ίδια την εταιρεία.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 4

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει την έννοια της οργάνωσης, τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και του σχεδιασμού σε ένα σύγχρονο γραφείο επιχείρησης. Επιπλέον θα αντιλαμβάνεται τις τεχνικές οργάνωσης και τον σκοπό του οργανογράμματος σε μία εταιρία, σε μία διεύθυνση ή σε ένα τμήμα της. Επιπλέον, θα γνωρίζει τον ρόλο και τα καθήκοντα του στελέχους της γραμματειακής υποστήριξης και τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων που χαρακτηρίζουν το σημερινό ψηφιακό γραφείο.

Δια ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 10

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει την έννοια των προσωπικών δεδομένων και τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, να γνωρίζει τα είδη των εγγράφων και της επαγγελματικής αλληλογραφίας, όπως και τον τρόπο αποτελεσματικής συγγραφής κειμένων. Επιπλέον, αντιλαμβάνεται τη σημασία της ταξινόμησης και διαβάθμισης εγγράφων και την χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας.

Δια ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 10

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει τα είδη και τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Επιπλέον, θα αντιλαμβάνεται την ορολογία, τη λειτουργία και τις εφαρμογές των τοπικών δικτύων. Επίσης, θα κατανοεί τη σημασία της τηλεδιάσκεψης και τους τρόπους διεξαγωγής της.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 10

Ο σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση των ωφελουμένων με τα εργαλεία και τις εντολές των βασικών αλλά και προχωρημένων, εφαρμογών διαδικτύου τις αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οργάνωσης ημερολογίου – επαφών – έτσι ώστε να βοηθήσουν στην επεξεργασία διαδικτυακών εφαρμογών. Με το πέρας της ενότητας ο ωφελούμενος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, τη λειτουργία και τη χρήση του. Θα γνωρίζει τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα είναι σε θέση να οργανώσει τα μηνύματα τους σε φακέλους, να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει τις επαφές, το ημερολόγιο και τις εργασίες, να αναζητήσει μηνύματα και να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που σχετίζονται με δημιουργία, αποστολή, κοινοποίηση, λήψη, διαγραφή μηνυμάτων, απάντηση μηνύματος στον αποστολέα και απάντηση σε όλα τα μέλη εισερχόμενου μηνύματος, προώθηση μηνύματος, επισύναψη αρχείων σε μήνυμα, παραλαβή-άνοιγμα και αποθήκευση επισυναπτόμενων αρχείων κ.λ.π.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 6

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η συνεργασία και η υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και διευθύνσεων μιας επιχείρησης. Επιπλέον, να αντιληφθεί τη σημασία της σωστής διοργάνωσης επαγγελματικών συναντήσεων και συσκέψεων, όπως επίσης και την υποστήριξη μιας διεύθυνσης ή ενός διευθυντικού γραφείου της επιχείρησης.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 6

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1410

    Άνεργος