Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

για 25.000 Ανέργους

Ξεκινά σύντομα η Θεωρητική Κατάρτιση μέσω του φορέα U Studies ΚΔΒΜ στο πλαίσιο της δράσης « ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων ή εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από τους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2022, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης.

Η ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  –  Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

  1. Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα α) ότι ο ωφελούμενος απασχολείται στο συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης της ΔΥΠΑ(πρώην ΟΑΕΔ), όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης, η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της απασχόλησης και β) ότι έχει καταχωρηθεί το απογραφικό δελτίο εισόδου του ωφελούμενου στο ΠΣ VOUCHER με αναφορά του αντίστοιχου (id) του απογραφικού του δελτίου
  2. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

  Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση.

 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

  1. Γραμματειακή υποστήριξη
  2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
  3. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – Οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2.
  Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να καταρτιστούν σε ίδιο αντικείμενο στο οποίο έχουν καταρτιστεί τα τελευταία 2 έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας.

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται από 120 έως 150 ώρες, αναλόγως του αντικειμένου κατάρτισης (80% σύγχρονη κατάρτιση, 20% δια ζώσης κατάρτιση).
  Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί έως την 30/06/2023 και σε κάθε περίπτωση εντός του συνολικού διαστήματος απασχόλησης σε συνεχόμενες ημέρες.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ – Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €.

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ UCERT – Με το πέρας της κατάρτισης ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης. O Πάροχος κατάρτισης U Studies παρέχει πιστοποίηση από τον κυρίαρχο φορέα στην πιστοποίηση προσώπων UCERT.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1410 Αθήνα και στο 2810257270 Ηράκλειο Κρήτης (πρώην Ανέλιξις).

  ΕργαζόμενοςΆνεργος