Το Unicert Studies ΚΔΒΜ προσφέρει σε ανέργους και εργαζόμενους ηλικίας έως 45 ετών της Περιφέρειας Αττικής χίλιες (1.000) Υποτροφίες για την απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσεων Πληροφορικής και Αγγλικών (Επίπεδο Lower ή Proficiency).

Κάθε Υποτροφία περιλαμβάνει:

  1. Τριάντα (30) ώρες δια ζώσης στα αντικείμενα:
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  • Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
  1. Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ
  2. Απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο
  3. Ογδόντα (80) ώρες δια ζώσης στην Αγγλική Γλώσσα (Επίπεδο Lower ή Proficiency)
  4. Συμμετοχή στις εξετάσεις του φορέα πιστοποίησης Αγγλικών Open College Network International
  5. Απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower ή Proficiency, αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τιμή: Από 1300 € μόνο 490 € (σε 4 δόσεις)

Ημερομηνία Έναρξης: Νοέμβριος 2020